opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Županija Srednja Bosna – Srednjobosanski kanton

JU DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ KREŠEVO

UPRAVNO VIJEĆE

 

Br:04-34-06-88/24

Kreševo, 30.04.2024.g

 

Temeljem članka 7. i 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 10/03,34/03 i 65/13) članka 57. stavak 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Sl. novine ŽSB/SBK br.10/17 i 11/21 ) i članka 45. Statuta Javne ustanove broj 52/19, Upravno vijeće JU Dječji vrtić „Radost“ Kreševo na svojoj sjednici održanoj 24.04.2024.godine, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JU DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ KREŠEVO

 

I Predmet javnog natječaja

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

 

II Opis pozicije

Ravnatelj je poslovodno tijelo i stručni rukovoditelj predškolske ustanove.

Ravnatelj je odgovoran za ostvarivanje programskih aktivnosti predškolske ustanove.

Pored navedenih poslova, ravnatelj obavlja i poslove utvrđene člankom 59. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Kantona središnja Bosna, a koji su sadržani u članku 43. Statuta JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo

 

III Opći i posebni uvjeti

Kandidat koji se prijavi na natječaj za izbor i imenovanje, dužan je ispunjavati sljedeće uvjete:

Opći uvjeti:

1. da su stariji od 18 godina

2. da su državljani Bosne i Hercegovine

3. da su zdravstveno sposobni

4. da nisu krivično kažnjavani

5. da se protiv njih ne vodi krivični postupak

6. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere

na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od

tri godine prije objavljivanja ovoga natječaja

7. da se na njih ne odnosi članak IX. Ustava Bosne i Hercegovine

8. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH ( „Službene novine FBiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13)

 

Posebni uvjeti:

1. VSS iz oblasti predškolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije ili drugog društvenog smjera

Iznimno, za ravnatelja može biti imenovan istaknuti, u praksi dokazani, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja

2. Najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima nakon diplomiranja

 

IV Potrebni dokumenti

Prijava kandidata treba sadržavati kraći životopis, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

- uvjerenje o državljanstvu

- ovjeren preslik diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

- ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe

- ovjerenu izjavu da ne podliježu članku IX. Ustava BiH

- ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci

Traženu dokumentaciju dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

 

V Procedura izbora i imenovanja

Nakon raspisanog natječaja za izbor i imenovanja ravnatelja JU Dječji vrtić „RADOST“ Kreševo, Upravno vijeće će imenovati natječajno povjerenstvo koje će provesti postupak i obaviti razgovor s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete te utvrditi rang-listu kandidata s ukupnim brojem bodova i dostaviti istu Upravnom vijeću.

Upravno vijeće će, uz prethodnu suglasnost osnivača OV Kreševo te uz prethodnu Ministarstva sukladno članku 57. stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u KSB, izvršiti imenovanje ravnatelja.

U slučaju kad postoje sumnje da u postupku imenovanja nisu poštivana načela ili postupci utvrđeni zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FbiH, bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću a kopija se dostavlja i ombdusmenu za ljudska prava u roku od sedam (7) dana od dana donošenja odluke.

 

VI Ostale napomene

Prijave uz tražene dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“ i to osobno ili preporučeno poštom na adresu:

JU DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ KREŠEVO, Troska b.b, 71260 KREŠEVO, s naznakom „PRIJAVA ZA RAVNATELJA JAVNE USTANOVE DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ KREŠEVO – NE OTVARATI“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Lovrić

 

298361740_612576047046225_5889215320355225057_n_3.jpg

 

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17