opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

NADZORNI ODBOR

Broj : 173-02/23

Datum: 6.4.2023.g.

 

Na temelju članka 20a. st. 2. Zakona o radu FBIH ( „Službene novine FBIH“ broj: 26/6, 89/18 i 44/22), članka 17. Zakona o javnim poduzećima u FBIH ( „Službene novine FBIH“ br. 8/05, 81/08, 22/09, 109/12), 19. i 20. Statuta javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, broj: 01-02-1161 od 20.06.2013.god., Nadzorni odbor JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo na (4) sjednici održanoj dana 05.04.2023.godine, donio je:

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora

JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo

 

Članak 1.

Poništava se javni natječaj za izbor i imenovanje direktora JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo broj: 133-02/23 od 9.3.2023.g. objavljen u „Službenim novinama FBIH“, novinama „Dnevni list“ i web stranici općine Kreševo www.kresevo.ba

 

Članak 2.

Poništenje se vrši zbog propusta u imenovanju broja članova komisije za provedbu natječaja što je u suprotnosti sa člankom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH , a koja je utvrđena prije obavljanja intervju sa kandidatima i objavljivanja rang liste kandidata.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se dostaviti svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

 

Dostaviti:

1.Službene novine FBIH

2. Večernji list

3. Kandidati

4. Pismohrana

 

kresevo7-1_1.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17