opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

bezimena

Ur. broj: 359-I-1-2/2013.

Kreševo, 25. srpnja 2013. godine

Temeljem članka 100. Zakona o srednjem školstvu (˝Službene novine KSB˝, broj 11/01.), Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB/SBK broj: 03-38/13. od 22. srpnja 2013. godine, te članka 129. Statuta Srednje škole Kreševo, Školski odbor Srednje škole ˝Kreševo˝ na svojoj 30. sjednici od 08. srpnja 2013. godine raspisuje

  NATJEČAJ ZA POPUNU SLOBODNIH RADNIH MJESTA

 

1.

Profesor engleskog jezika

1 norma - na određeno vrijeme

2.

Profesor engleskog jezika

5 sati tjedno - na određeno vrijeme

3.

Profesor matematike

17 sati tjedno - na određeno vrijeme

4.

Profesor zemljopisa

6 sati tjedno -  na određeno vrijeme

5.

Profesor povijesti

10 sati tjedno -  na određeno vrijeme

6.

Profesor kemije i strukovnih sadržaja kem. struke

½ norme - na određeno vrijeme

7.

Profesor politike i gospodarstva

½ norme - na određeno vrijeme

8.

Profesor tjelesne i zdravstvene kulture

½ norme - na određeno vrijeme

9.

Profesor stručno teorijske nastave u elektrotehničkoj struci

1 norma - na određeno vrijeme

10.

Profesor stručno teorijske nastave u elektrotehničkoj struci

17 sati tjedno - na određeno vrijeme

11.

Profesor stručno teorijske nastave u cestovnom prometu

½ norme - na određeno vrijeme

12.

Profesor stručno teorijske nastave u kozmetici

½ norme - na određeno vrijeme

Uz prijavu na natječaj koja treba sadržavati broj kontakt telefona i kraći životopis kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene preslike slijedećih dokumenata:

        -  Diplome / uvjerenje o diplomiranju

        -  Izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 mjeseci)

        -  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

        -  Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

        -  Dokaz o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na fakultetu tijekom studija

        -  Kućna lista (ako kandidat živi s obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda)

        -  Dokaz o duljini radnog staža za navršene godine u obrazovanju nakon diplomiranja (priložiti kopije radne knjižice ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom stažu)

  -  Potvrdu o položenom stručnom ispitu

         -  Uvjerenje o trajanju nezaposlenosti nakon stjecanja VSS-a (bodovi se ostvaruju na temelju evidencije Zavoda za zapošljavanje)

       Također, kandidati su dužni, ukoliko ih posjeduju dostaviti i slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i bodovanju, pravilima i postupku izbora i prijama nastavnika, stručnih suradnika i suradnika u Srednjoj školi Kreševo:

- Rješenje o tehnološkom višku u školama sa područja KSB/SBK

- Za nadopunu norme- potvrdu matične škole sa područja KSB/SBK da su u stalnom radnom odnosu i broj sati koji im nedostaje

- Dokaz o eventualnoj invalidnosti i postotku iste

- Dokaz o učešću u odbrani BiH kandidata ili članova uže obitelji.

Osim općih uvjeta predviđenim Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjem školstvu Kantona Središnja Bosna i pravilima škole.

  Izbor nastavnika, stručnih suradnika i suradnika, administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja vrši se sukladno Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i bodovanju, pravilima i postupku izbora i prijama nastavnika, stručnih suradnika i suradnika u Srednjoj školi Kreševo.

Za radna mjesta na pozicijama od 1. do 12. potrebna je VSS-VII. stupanj stručne spreme ili završen II. ciklus visokog obrazovanja s najmanje 300 ECTS.

      Sa prijavljenim kandidatima će se obvezno obaviti intervju.

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

      Radni odnos se zasniva za sva radna mjesta na određeno vrijeme, tj. do 30. lipnja 2014. godine.

      Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

      Prijavnice dostaviti osobno u Tajništvo škole od 08:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: 

SREDNJA ŠKOLA ˝KREŠEVO,

Troska 2 A - 71260 Kreševo.                                                                                             

                                                                                                                                Predsjednik Školskog odbora 

                                                                                                                                           Drago Bilić

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17