opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Ur. broj: 522-I-2/2014.
Kreševo, 18.prosinac 2014. godine
Temeljem članka 100. Zakona o srednjem školstvu (˝Službene novine KSB˝, broj 11/01.), Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB/SBK broj: 03-34-18-Sl/14,03-34-181/2014-481,03-34-18/2014-207, te članka 129. Statuta Srednje škole ˝Kreševo˝, Školski odbor Srednje škole ˝Kreševo˝ na svojoj 56. Sjednici od 17. prosinca 2014. Godine raspisuje
                 NATJEČAJ
ZA POPUNU SLOBODNIH RADNIH MJESTA

1.    Tajnik     1 norma – na određeno vrijeme
2.    Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja    6 sati tjedno – na određeno vrijeme
3.    Profesor stručno teorijske nastave u strojarstvu    10 sati tjedno – na određeno vrijeme
4.    Profesor politike i gospodarstva     7 sati tjedno - na određeno vrijeme
Uz prijavu na natječaj koja treba sadržavati broj kontakt telefona i kraći životopis kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerene preslike slijedećih dokumenata:
- Diplome / uvjerenje o diplomiranju
- Dodatak diplome
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- Kućna lista (ako kandidat živi s obitelji u kojoj nitko nije uposlen ili nema stalni izvor prihoda)
- Dokaz o duljini radnog iskustva ili staža nakon diplomiranja (priložiti kopije radne knjižice ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom iskustvu)
- Potvrdu o položenom stručnom ispitu
- Uvjerenje o trajanju nezaposlenosti nakon stjecanja VSS-a (bodovi se ostvaruju na temelju evidencije Zavoda za zapošljavanje)
Također, kandidati su dužni, ukoliko ih posjeduju dostaviti i slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i bodovanju, pravilima i postupku izbora i prijama nastavnika, stručnih suradnika i suradnika u Srednjoj školi ˝Kreševo˝:
- Rješenje o tehnološkom višku u školama sa područja KSB/SBK
- Za nadopunu norme - potvrdu matične škole sa područja KSB/SBK da su u stalnom radnom odnosu i broj sati koji im nedostaje
- Dokaz o eventualnoj invalidnosti i postotku iste
- Dokaz o učešću u odbrani BiH kandidata ili članova uže obitelji.
Osim općih uvjeta predviđenim Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjem školstvu Kantona Središnja Bosna i pravilima škole.
Izbor nastavnika, stručnih suradnika i suradnika, administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja vrši se sukladno Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i bodovanju, pravilima i postupku izbora i prijama nastavnika, stručnih suradnika i suradnika u Srednjoj školi ˝Kreševo˝.
Za radna mjesta na poziciji  1 potrebna je VŠS-VI stupanj stručne spreme, VSS-VII stupanj stručne spreme ili 240 ECTS bodova po Bolonjskom sustavu obrazovanja, za pozicije 2 i 3 potrebna je VSS-VII. stupanj stručne spreme ili završen II. ciklus visokog obrazovanja s najmanje 300 ECTS.
Sa prijavljenim kandidatima će se obvezno obaviti intervju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Radni odnos se zasniva za sva radna mjesta na određeno vrijeme, tj. do 30. lipnja 2015. godine.
Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave.
Prijavnice dostaviti osobno u Tajništvo škole od 08:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: SREDNJA ŠKOLA ˝KREŠEVO˝,  Troska 2 A - 71260 Kreševo.                                                                                             
                                             Predsjednik Školskog odbora 
                                                                                                                                                                           Drago Bilić          

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17