opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Iz dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni konkurs za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu financiranja/sufinanciranja projekata i programa koji se odnose na:

 1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
 2. učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom konkursu mogu ostvariti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu s važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

 1. Opći kriteriji 

Sredstva se usmjeravaju  za financiranje projekata i programa koje predlažu  udruženja građana i humanitarne organizacije, i to na osnovu sljedećih općih kriterija: 

1) broj kalendarskih godina poslovanja korisnika sredstava,
2) broj realiziranih programa i projekata koji su financirani od strane drugih organa uprave,
3) preporuke stručnjaka ili nadležne institucije koji su imali učešća u izradi predmetnog projekta,
4) učešće vlastitim sredstvima u financiranju predmetnog projekta,
5) broj pozitivnih izvještaja iz ranijeg perioda za dodjeljena sredstva u skladu sa ovom uredbom. 

 1. Posebni kriteriji 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u skladu sa članom 3. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, utvrdilo posebne kriterije, koji će, zajedno sa općim kriterijima, biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti  „zaštita prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja“ i „učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki“: 

 • posjedovanje ili angažovanje stručnih kadrovskih kapaciteta (pod stručnim osobljem misli se na socijalne radnike, ljekare, psihologe, socijalne pedagoge i drugo stručno osoblje koje radi na ovom projektu),
 • projekat je inovativan i ima potencijal da će popuniti prazninu u postojećim praksama pružanja usluga u oblasti za kojoj je projekat ili program  pripremljen,
 • prijedlog projekta prepoznaje i odražava relevantno iskustvo, analize i istraživanje oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen,
 • precizno definisane ciljne grupe i broj korisnika,
 • registrirani (u rješenju o registraciji) za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže.

Prilikom bodovanja i izrade rang liste korisnika za dodjelu sredstava, prednost će imati projekti predloženi od strane korisnika sredstava koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže ovim Javnim konkursom.

Projekti, koji budu predloženi od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke podržat će se u skladu sa financijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 5.000,00 KM po korisniku.

III. Potrebna dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava

Udruženja građana i humanitarne organizacije, kao nositelji. programa i projekata, podnose Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke Zahtjev za dodjelu sredstava. Obrazac Zahtjeva za dodjelu sredstava se preuzima s web stranice Ministarstva www.fmon.gov.ba.

Zahtjev za dodjelu sredstava mora biti jasno i u potpunosti popunjen, te ovjeren pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe.

 Uz Zahtjev za dodjelu sredstava, podnositelj je dužan priložiti i: 

 • izvod iz registra nadležnog ministarstva pravde,
 • posljednji godišnji obračun o financijskom poslovanju koji je predan Financijsko- informatičkoj agenciji,
 • dokaz da odgovorno lice korisnika sredstava nije osuđivano za krivična djela, osim za krivična djela iz oblasti prometa,
 • ovjerena izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kojom odgovorno lice korisnika sredstava, potvrđuje da nije aplicirao s istim zahtjevom/projektom kod drugih nadležnih ministarstva na osnovu Uredbe u tekućoj kalendarskoj godini,
 • dokaze o realiziranim projektima (lista realiziranih projekata ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog lica),
 • preporuka stručnjaka ili nadležne institucije (ako je pribavljena),
 • druge dokaze predviđene kriterijima konkursa. 

Svaki podnositelj zahtjeva, može aplicirati s jednim istim projektom iz pojedine oblasti, samo kod jednog od pet resornih ministarstava koja raspisuju javni konkurs za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. 

Zahtjev za dodjelu sredstava popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva www.fmon.gov.ba. Uz popunjeni zahtjev podnositelj zahtjeva/projekta dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog konkursa. 

Zahtjevi korisnika sredstava, koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu  nisu  do 31.12. 2022. godine dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, zahtjevi korisnika sredstava koji su sredstva utrošili nenamjenski ili u dostavljenom Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dodjeljena sredstva, neće biti razmatrani. 

Zahtjev sa svim prilozima treba poslati na adresu:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Ante Starčevića bb,

88000 Mostar

s obaveznom napomenom: „za Javni konkurs“

       Krajnji rok za dostavljanje Zahtjeva za dodjelu sredstava je 15. 2. 2023. godine.

Zahtjevi za dodjelu sredstava uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija, kao i zahtjevi koji nisu dostavljeni u propisanom roku, odbacit će se kao nepotpuni i neće biti razmatrani.   

 • Zahtjev za dodjelu sredstava dostupan je OVDJE 
 • Upute za podnošenje prijava možete pogledati OVDJE 
 • Evidencija korisnika koji NE MOGU aplicirati na Javni konkurs u 2023. godini dostupna je OVDJE 
 • Kriteriji za raspodjelu sredstava dostupni su OVDJE 
 • Primjerak obrasca Komisije za ocjenjivanje projekata dostupan je OVDJE 
 • Obrazac izvještaja o realizaciji projekata i namjenskog utroška sredstava dostupan je OVDJE

 

preuzmi_7.png

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17