opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu tačke VI Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, br: 50/13 i 55/13isp.), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

 

 

JAVNI  KONKURS

za odabir korisnika grant sredstava

Tekućih transfera

 

 

I PREDMET KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj106/12)

 

 

II NAZIVI PROJEKATA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

 

Projekt br. 1: Izgradnja poduzetničkih zona

Ciljevi projekta su:

Poticanje lokalne uprave na izgradnju poduzetničkih zona u cilju stvaranja preduslova za razvoj malih i srednjih poduzeća i otvaranje novih radnih mjesta; prostor Federacije BiH učiniti konkurentnim za inostrana i domaća ulaganja (u poduzetništvo) u odnosu na zemlje okruženja.

Kriteriji za izbor projekta:

Veličina zone; broj korisnika; izvori-način finansiranja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:

Općine i gradovi u Federaciji BiH.

 

Projekt br. 2: Poticaji inovatorima-pojedincima

Ciljevi programa su:

Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i upotreba inovativnog potencijala u stvaranju bh. (Federacije BiH) proizvoda.

 

 

Kriteriji za izbor projekta:

Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; dovođenje inovacije do proizvoda; izvori-način finansiranja; priznanja na sajmovima i izložbama; dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici programa:

Inovatori - pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH.

 

Projekt br. 3: Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate

Ciljevi projekta:

Unapređenje stručnog obrazovanja stipendiranjem učenika koji se obrazuju za djelatnosti tradicionalnih i starih zanata, stimulisanje svršenih osnovaca da se nastave obrazovati za djelatnosti tradicionalnih i starih zanata.

Kriteriji za izbor korisnika:

Imovinsko stanje učenika; uspjeh u osnovnoj školi; uspjeh u prethodnim godinama školovanja za učenike viših razreda; dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:

Učenici čije je prebivalište na području Federacije BiH i koji će se u školskoj 2013./2014. godini školovati u srednjim stručnim školama za djelatnosti koje se obavljaju s pretežnim udjelom ručnog rada, u manjim serijama, pružajući usluge odnosno stvarajući krajnji proizvod tradicionalnog ili starog zanata: bačvar, kazandžija, četkar, dimnjačar, graditelj muzičkih instrumenata, kaligraf, knjigovezac, kovač, krznar, lončar, mlinar, pismoslikar, obućar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, stolar – restauriranje i ručna izrada namještaja, staklar, urar (isključivo održavanje i popravci), užar, izrada suvenira na tradicionalni način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), kamenoklesar, lijevanje – odljevi umjetničkih predmeta, puškar – izrada i popravak unikatnog oružja, restauriranje (zgrada, namještaja i dr.), izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar – filigran, ručno kovanje - umjetnička bravarija, umjetnička keramika, izrada autohtonih suvenira koji održavaju tradiciju grada, proizvodnja i popravak nakita i druge djelatnosti slične navedenima.

 

Projekt br.4: Poticaj udruženjima i komorama

Ciljevi projekta su:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika, organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika; ravnomjerniji regionalni razvoj.

Kriteriji za izbor projekta:

Namjena projekta; izvori-način finansiranja; broj članova udruženja i komora; organiziranost udruženja i komora; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:

Udruženja i komore koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Projekt br.5: Poticaj obrazovnim institucijama

Ciljevi projekta su:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; transfer znanja i tehnologija; ravnomjerniji regionalni razvoj.

Kriteriji za izbor projekta:

Namjena projekta; izvori-način finansiranja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:

Obrazovne institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH.

 

Projekt br.6: Poticaj projektima koje finansira EU i drugi inostrani donatori

Ciljevi projekta:

Doprinos razvoju i afirmaciji poduzetništva i obrta kroz podršku projektima koje finansiraju EU i drugi inostrani donatori u cilju izgradnje udobnijeg ambijenta za rast i razvoj MSP-a; ravnomjerniji regionalni razvoj.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava su:

Namjena projekta; izvori-način finansiranja; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:

Razvojne agencije, udruženja poduzetnika i obrtnika i fondacije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiH i imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.7: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

Ciljevi projekta su:

Povećanje konkurentnosti subjekata male privrede temeljenih na znanju; uvođenje ISO i HACCP standarda; osiguranje CE znaka za proizvode iz Federacije BiH.

Kriteriji za izbor projekta:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; orijentiranost izvozu; izvori-način finansiranja, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:

Subjekti male privrede izuzev onih čija je osnovna djelatnost ugostiteljstvo, turizam, trgovina, primarna poljoprivreda, zdravstvo i djelatnosti slobodnih zanimanja. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

 

 

Projekt br.8: Poticaji tradicionalnim i starim zanatima

Ciljevi projekta:

Očuvanje zanatske tradicije, kulturnog i historijskog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih zanatskih djelatnosti kroz sufinansiranje troškova: provođenje poslovnog plana, nabavke alata i uvođenja novih tehnoloških postupaka, poboljšanja uslova rada u radionici, obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih i izradu reklamnog materijala.

Kriteriji za izbor projekta:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; namjena ulaganja sredstava; izvori-način finansiranja, pripadnost grupi (osobe s invaliditetom, povratnici i demobilisani borci); ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:

Obrtnici koji obavljaju zanatsku djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih zanata ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09; 38/10 i 16/12) i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.9: Poticaj poduzetništvu žena

Ciljevi projekta:

Veće i lakše uključivanje žena u poduzetništvo te stvaranje novih radnih mjesta.

Kriteriji za izbor projekta:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; izvori-način finansiranja; orijentisanost izvozu; pripadnost grupi (osobe s invaliditetom, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:

Subjekti male privrede koji su u većinskom (51% i više) privatnom vlasništvu žena izuzev onih čija je osnovna djelatnost ugostiteljstvo, turizam, trgovina, primarna poljoprivreda, zdravstvo i djelatnosti slobodnih zanimanja. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.10: Poticaj poduzetništvu mladih

Ciljevi projekta:

Poticanje mladih osoba na samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje mladih u poduzetništvo te stvaranje novih radnih mjesta.

Kriteriji za izbor projekta:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti, izvori-način finansiranja; orijentisanost izvozu; pripadnost grupi (osobe s invaliditetom, povratnici); ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

 

Korisnici sredstava:

Subjekti male privrede koji su u većinskom (51% i više) privatnom vlasništvu osoba mlađih od 35 godina izuzev onih čija je osnovna djelatnost ugostiteljstvo, turizam, trgovina, primarna poljoprivreda, zdravstvo i djelatnosti slobodnih zanimanja. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.11: Subvencionisanje kamata na poduzetničke kredite

Ciljevi projekta su:

Opstanak subjekata male privrede, koji koriste kredite kod komercijalnih banaka, kroz pomoć u subvencionisanju kamata. Korisnicima kredita kod komercijalnih banaka subvencionisati će se kamata do 50% za tekuću 2013. godinu.

Kriteriji za izbor projekta:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; namjena ulaganja kreditnih sredstava; orijentiranost izvozu; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:

Subjekti male privrede izuzev onih čija je osnovna djelatnost ugostiteljstvo, turizam, trgovina, primarna poljoprivreda, zdravstvo i djelatnosti slobodnih zanimanja. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.12: Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede

Ciljevi projekta su:

Povećanje i održivost novoosnovanih subjekata male privrede kroz subvencionisanje troškova registracije i troškova doprinosa za novozaposlene radnike u trajanju od jedne godine.

Kriteriji za izbor projekta:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); pripadnost ciljnoj grupi (žene, mladi, osobe s invaliditetom i povratnici).

Korisnici sredstava:

Subjekti male privrede, izuzev onih čija je osnovna djelatnost ugostiteljstvo, turizam, trgovina, primarna poljoprivreda, zdravstvo i djelatnosti slobodnih zanimanja, registrovani poslije 01. 01. 2013.godine. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

Projekt br.13: Sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava

Ciljevi projekta:

Program ima za cilj pružiti finansijsku podršku subjektima male privrede kojima nedostaju finansijska sredstva za realizaciju svojih investicijskih projekata, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje; pružanje usluga; veću iskoristivost kapaciteta; održavanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje; očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede; prevazilaženje negativnih efekata ekonomske krize i povećanje izvoza.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava su:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; izvori-način finansiranja; orijentiranost izvozu; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Korisnici sredstava:

Mikro i mali subjekti male privrede (koji upošljavaju prosječno godišnje manje od 50 lica) izuzev onih čija je djelatnost ugostiteljstvo, turizam, trgovina, primarna poljoprivreda, zdravstvo i djelatnosti slobodnih zanimanja. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u minimalno 51-postotnom privatnom vlasništvu državljana BiH te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

 

 

III  PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u ovom konkursu imaju sljedeće kategorije:

a)  subjekti male privrede definisani u Zakonu o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“ br: 19/06 i 25/09), sa minimalno 51-postotnom privatnim vlasništvom državljana BiH.

b)  inovatori;

c)  učenici koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate,

d)  komore, razvojne agencije, fondacije i udruženja poduzetnika i obrtnika;

e)  obrazovno-istraživačke institucije;

f)    jedinice lokalne samouprave.

Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektu pod rednim brojem 3, svojim programima treba da potiču rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Sjedište, odnosno prebivalište svih kategorija treba biti na području Federacije BiH

Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektima pod rednim brojem 2 i 3, moraju imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno radno vrijeme.

Sve navedene kategorije, osim korisnika po projektima pod rednim brojem 2, 3 i 12, moraju poslovati najmanje 12 mjeseci do završetka ovog javnog konkursa.

NAPOMENA:

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo učešća u ovom konkursu, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

Korisnici nepovratnih (grant) sredstava Ministarstva po programima sa bankama, nemaju pravo učešća u ovom javnom konkursu do ispunjenja svih obaveza iz ugovora o kreditu koji su zaključili sa bankama.

Podnosioci prijava mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava samo po jednom projektu iz ovog javnog konkursa.

IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČESTVOVANJE U JAVNOM KONKURSU

Prijava mora biti urađena sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu.

Prijava mora sadržati:

a)   Zahtjev za uključivanje u projekt

Pod pojmom Zahtjev za uključivanje u projekt podrazumijeva se popunjen obrazac „Zahtjev za uključivanje u projekt“.

b)   Obrazac projekta

Pod pojmom Obrazac projekta podrazumijeva se dokument koji je urađen sadržajno po zahtijevanim elementima.

c)   Ostali prilozi

Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se traže od podnosioca prijave, kojima podnosilac prijave dokazuje da li je kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obaveze. Popis ostalih priloga dat je na Zahtjevu za uključivanje u projekt.

 

Zahtjev za uključivanje u projekt i Obrazac projekta za prijavu na ovaj javni konkurs pripremilo je ovo ministarstvo posebno za svaki projekt i može se preuzeti na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

Prijave koje nisu kompletno popunjene i koje ne sadrže zahtijevanu dokumentaciju, bit će odbijene i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije za izbor korisnika sredstava. Sva priložena dokumenta moraju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

 

V KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Kriteriji za ocjenu prijave utvrđeni su posebno za svaki Projekt u Poglavlju II pod nazivom „Kriteriji za izbor projekta“.

Izbor korisnika nepovratnih (grant) sredstava vrši Komisija za izbor korisnika sredstava, koja ima zadatak da, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 50/13 i 55/13 ispr.), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera i ovog konkursa, izvrši rangiranje korisnika nepovratnih (grant) sredstava. Ukoliko zahtjevana poticajna sredstva budu veća u odnosu na planirana, ministarstvo će raspodjelu istih izvršiti u skladu sa utvrđenom rang listom do utroška planiranih sredstava. Komisiju za izbor korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

 

 

VI NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Potrebna dokumentacija se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba ili u prostorijama ministarstva u Mostaru, Ulica dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati.

 

 

VII NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati – po Javnom konkursu za Projekt br.___

Poticaj za razvoj poduzetništva i obrta

 

Na poleđini koverte obavezno navesti:

-       naziv – ime podnosioca prijave;

-       adresu i kontakt telefon:

-       ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

 

Rok za dostavu prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 13. 11. 2013.godine.

Prijave primljene nakon isteka roka bit će odbačene i neće biti predmet razmatranja. U postupku Javnog konkursa ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima na konkursu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi Javni konkurs. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

 

 

VIII OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima prijava čije se prijave prihvate Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zaključuje Ugovore, kojim će se definirati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih financijskih sredstava te nadzor nad utroškom istih.

Podnosioci prijava čije se prijave odbace ili odbiju, mogu uložiti prigovor ministarstvu u roku od sedam dana od dana objave rezultata konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni konkurs mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-123, 036/449-125, 036/449-128, 036/449-133, 036/449-141, 036/449-145, 036/449-602 i 036/449-120 u vremenu od 10-14 sati kao i na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17