opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovne

Kanton Središnja Bosna/SBK

OPĆINA KREŠEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-31-502/14

Kreševo, 10.03.2014. godine

Na temelju članka 45. i 46. Zakona o građevinskom  zemljištu  («Sl. novine F BiH», broj 25/03), Odluke o građevnom zemljištu, broj 01-02-877/07 od28.06.2007. godine, Odluke  Općinskog vijeća  o raspisivanju natječaja za dodjelu građevnog zemljišta na korištenje, broj 01- 02- 307/14  od 05.02.2014. godine, i članka 39. Statuta općine Kreševo, broj:01-02-670/08 od 08.05.2008. godine, Općinski načelnik, r a s p i s u j e:

JAVNI  N A T J E Č A J

za dodjelu građevnog zemljišta na korištenje

I

Predmet javnog natječaja je dodjela neizgrađenog građevnog zemljišta u državnom vlasništvu na korištenje za izgradnju poslovnih- PROIZVODNIH objekata u poslovnoj zoni Resnik, i to:

  1. P1 - k.p. 12/114 Resnik gradilište upisano u zk. ul.  204 KO Mratinići u površini od

2 700  m2,

početna cijena je 15 KM/ m2, što ukupno iznosi 15 KM x 2700 m2 = 40.500,00 KM ,  

  b)  P9 - k.p. 12/124  Resnik njiva 2. klase upisano u zk.ul. 204 KO Mratinići u površini od

       7 000 m2,

         početna cijena je 6 KM/m2, što ukupno iznosi 6 KM x 7000 m2 = 42.000,00 KM.    

Urbanističko-tehnički, i drugi uvjeti za gradnju objekta bit će utvrđeni rješenjem o urbanističkoj suglasnosti koju će pribaviti osoba čija ponuda, nakon provedene procedure, bude ocijenjena kao najpovoljnija. Naknada po osnovu pripadajućih pogodnosti – renta i naknada za uređenje zemljišta su fiksne po 1 m2 korisne površine objekta. Konačan obračun utvrdit će se nakon izrade glavnih projekata u postupku izdavanja odobrenja za građenje objekta.

II

Pravo učešća na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti sukladno odredbama Zakona i Odluke o građevnom zemljištu.

III

Javni natječaj će provoditi Povjerenstvo koje je imenovano rješenjem Općinskog načelnika.

IV

Uz prijavu za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta sudionik je dužan priložiti:

1. visinu ponuđene cijene po m2 zemljišta,

2. za pravne osobe ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar, a za fizičke osobe    

   ovjerenu fotokopiju rješenja o odobrenju za obavljanje djelatnosti, ne starije od 3 mjeseca  

   na dan dostave ponude,

3.bankovna garancija na visinu ponuđene cijene,

4.plan investicionog ulaganja s podacima o djelatnosti kojom se ponuđač namjerava baviti na    

  prijavljenoj lokaciji, rokovima završetka gradnje i planom zapošljavanja,

5.dokaz o uplati jamstva u visini 10 % početne cijene za zemljište /uplatu izvršiti na račun: Općinski načelnik Općine Kreševo broj:3060420000007903, uz naznaku uplata jamstva za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta (upisati broj parcele za koju se natječe), vrsta prihoda 722449.

Jamstvo će se vratiti sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena, a uračunati će se u naknadu za dodijeljeno zemljište sudioniku sa najpovoljnijom ponudom.

V

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu:

Općina Kreševo, Općinski načelnik, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja, Fra Grge Martić 49, 71260 KREŠEVO

uz naznaku „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA ZA PARCELU (UPISATI BROJ PARCELE ZA KOJU SE NATJEČE) ne otvaraj“.

Javni natječaj će biti objavljen u sredstvima javnog informiranja- „Oslobođenje“, Oglasna ploča Općine Kreševo  i Web stranica Općine Kreševo. Sve prijave moraju stići na navedenu adresu do 31.03.2014. godine do 12,00 sati (ponedjeljak), bez obzira na način dostave.

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti 31.03.2014. godine u 12,30 sati.

                                                                       VI

Zaključak o rezultatima natječaja Povjerenstvo će dostaviti svim sudionicima javnog natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Učesnici natječaja mogu u roku od 8 dana od dana prijema zaključka o rezultatima natječaja izjaviti prigovor Općinskom načelniku.

                                                                       VII

Navođenje neistinitih podataka u prijavi za Javni natječaj je temelj za odbacivanje prijave.

                                                                      VIII

Sve informacije oko lokacija zainteresirani mogu dobiti u Službi za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina ili na tel. 806- 602, svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 sati.

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                         Radoje Vidović

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17