opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

 
Bosna i Hercegovina / FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 66 39 77, 20 45 52
Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2013. i 2014. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
J A V N I O G L A S
za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata
ZA PROGRAM POMOĆI ODRŽIVOG POVRATKA - PROLJETNE / JESENJE SADNJE
1. Predmet javnog oglasa:
Prikupljanje prijava/zahtjeva/projekata fizičkih lica – povratnika, radi pružanja pomoći u realizaciji projekata podizanja i povećanja kapaciteta voćnjaka, vinograda i plantažnih zasada orašastog i jagodičastog voća, kroz dodjelu sadnica drvenastog voća (jabuka, kruška, šljiva, breskva/nektarina, trešnja/višnja i orah), jagodičastog voća (jagoda, malina, borovnica, kupina i aronija) i vinove loze za proljetnu/jesenju sadnju.
2. Pravo učešća
Prijavu/zahtjev/projekt na Javni oglas mogu podnijeti:
- fizička lica – povratnici na području Federacije Bosne i Hercegovine i povratnici iz Federacije BiH u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH, koji zadovoljavaju osnovne uslove za implementaciju projekta- adekvatan zemljišni posjed minimalne površine 5000 m2, ukoliko apliciraju za sadnice drvenastog voća, odnosno 3000 m2 za sadnice jagodičastog voća ili vinove loze .
3.Opći kriteriji
Prijava/zahtjev obavezno treba da sadrži:
- Lični podaci: Prezime (ime oca) ime podnosioca prijave, općina/opština povratka, godina povratka, puna adresa u mjestu povratka: selo ili MZ, ulica i broj, kontakt telefon (popunjen obrazac prijave ili čitko napisan zahtjev).
- Obavezni dokazi
 kopija LK (ovjerena);
 potvrda/uvjerenje o ostvarenom povratku izdata od nadležnog organa za općinu/opštinu povratka (original ili ovjerena kopija ne stariji od godinu dana);
 posjedovni list / ZK izvadak na podnosioca ili člana uže porodice, ili drugi važeći dokument kojim se dokazuje pravo raspolaganja adekvatnim zemljišnim posjedom (original ili ovjerena kopija ne stariji od godinu dana);
 kućna lista povratničkog domaćinstva (original ne stariji od 6 mjeseci).
Kućna lista povratničkog domaćinstva treba da sadrži popis svih članova porodice podnosioca prijave/zahtjeva/projekta koji su se vratili u prijeratno prebivalište, njihova starosnu dob, zanimanje i da li je zaposlen.
- Specifikacija traženog sadnog materijala po vrstama, sortama i količinama sadnica voća i/ili vinove loze (popunjeno na obrascu prijave ili čitko napisano u formi tabele).
4. Posebni kriteriji
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni i koristit će se prilikom utvrđivanja prioriteta u izboru korisnika, a podnose ih povratnici, ukoliko postoje neki od slijedećih osnova:
- povratničke porodice koje su ostvarile povratak iz kolektivnog smještaja (ugovor sa donatorom);
- povratničke porodice kojima je obnovljen stambeni objekt iz budžeta Federacije BiH (ugovor sa
donatorom);
- povratničke porodice iz ranjivih kategorija: šehidske porodice, odnosno porodice poginulih boraca; ratni vojni invalidi; porodice nestalih; bivši logoraši; samohrane majke; porodice koje nemaju zaposlenih, odnosno koje nemaju prihoda (svi članovi domaćinstva); povratak deficitarnih kadrova (ovjerena izjava podnosioca ili potvrda izdata od nadležne kantonalne i/ili općinske/opštinske službe u čijoj se evidenciji vodi o statusu).
5.Način izbora korisnika
Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa će vršiti komisija koju će imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisija će razmatrati prijave u skladu sa ’’Procedurama za izbor korisnika za program pomoći održivog povratka – proljetne/jesenje sadnje’’ koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
6. POSEBNE NAPOMENE
Obrazac prijave i tekst Oglasa će biti dostupni u prostorijama Ministarstva, Terezije 56, Sarajevo, kao i na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica: www.fmroi.gov.ba.
Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekta se vrši na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Sektor za razvojne projekte održivosti povratka
Alipašina 41, 71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas iz programa održivog povratka – proljetna / jesenja sadnja“
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 033/201-756 i 033/205-543.
M I N I S T A R
mr. Adil Osmanović
Broj: 03 –36- 2 – 63 - 2 /13
Sarajevo, 28.02.2013.godine
SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 66 39 77, 20 45 52
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2013. i 2014. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
J A V N I O G L A S
za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata
ZA PROGRAM POMOĆI ODRŽIVOG POVRATKA - PROLJETNE / JESENJE SADNJE
1. Predmet javnog oglasa:
Prikupljanje prijava/zahtjeva/projekata fizičkih lica – povratnika, radi pružanja pomoći u realizaciji projekata podizanja i povećanja kapaciteta voćnjaka, vinograda i plantažnih zasada orašastog i jagodičastog voća, kroz dodjelu sadnica drvenastog voća (jabuka, kruška, šljiva, breskva/nektarina, trešnja/višnja i orah), jagodičastog voća (jagoda, malina, borovnica, kupina i aronija) i vinove loze za proljetnu/jesenju sadnju.
2. Pravo učešća
Prijavu/zahtjev/projekt na Javni oglas mogu podnijeti:
- fizička lica – povratnici na području Federacije Bosne i Hercegovine i povratnici iz Federacije BiH u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH, koji zadovoljavaju osnovne uslove za implementaciju projekta- adekvatan zemljišni posjed minimalne površine 5000 m2, ukoliko apliciraju za sadnice drvenastog voća, odnosno 3000 m2 za sadnice jagodičastog voća ili vinove loze .
3.Opći kriteriji
Prijava/zahtjev obavezno treba da sadrži:
- Lični podaci: Prezime (ime oca) ime podnosioca prijave, općina/opština povratka, godina povratka, puna adresa u mjestu povratka: selo ili MZ, ulica i broj, kontakt telefon (popunjen obrazac prijave ili čitko napisan zahtjev).
- Obavezni dokazi
 kopija LK (ovjerena);
 potvrda/uvjerenje o ostvarenom povratku izdata od nadležnog organa za općinu/opštinu povratka (original ili ovjerena kopija ne stariji od godinu dana);
 posjedovni list / ZK izvadak na podnosioca ili člana uže porodice, ili drugi važeći dokument kojim se dokazuje pravo raspolaganja adekvatnim zemljišnim posjedom (original ili ovjerena kopija ne stariji od godinu dana);
 kućna lista povratničkog domaćinstva (original ne stariji od 6 mjeseci).
Kućna lista povratničkog domaćinstva treba da sadrži popis svih članova porodice podnosioca prijave/zahtjeva/projekta koji su se vratili u prijeratno prebivalište, njihova starosnu dob, zanimanje i da li je zaposlen.
- Specifikacija traženog sadnog materijala po vrstama, sortama i količinama sadnica voća i/ili vinove loze (popunjeno na obrascu prijave ili čitko napisano u formi tabele).
4. Posebni kriteriji
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni i koristit će se prilikom utvrđivanja prioriteta u izboru korisnika, a podnose ih povratnici, ukoliko postoje neki od slijedećih osnova:
- povratničke porodice koje su ostvarile povratak iz kolektivnog smještaja (ugovor sa donatorom);
- povratničke porodice kojima je obnovljen stambeni objekt iz budžeta Federacije BiH (ugovor sa
donatorom);
- povratničke porodice iz ranjivih kategorija: šehidske porodice, odnosno porodice poginulih boraca; ratni vojni invalidi; porodice nestalih; bivši logoraši; samohrane majke; porodice koje nemaju zaposlenih, odnosno koje nemaju prihoda (svi članovi domaćinstva); povratak deficitarnih kadrova (ovjerena izjava podnosioca ili potvrda izdata od nadležne kantonalne i/ili općinske/opštinske službe u čijoj se evidenciji vodi o statusu).
5.Način izbora korisnika
Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog oglasa će vršiti komisija koju će imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisija će razmatrati prijave u skladu sa ’’Procedurama za izbor korisnika za program pomoći održivog povratka – proljetne/jesenje sadnje’’ koje će donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
6. POSEBNE NAPOMENE
Obrazac prijave i tekst Oglasa će biti dostupni u prostorijama Ministarstva, Terezije 56, Sarajevo, kao i na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica: www.fmroi.gov.ba.
Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekta se vrši na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Sektor za razvojne projekte održivosti povratka
Alipašina 41, 71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas iz programa održivog povratka – proljetna / jesenja sadnja“
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 033/201-756 i 033/205-543.
M I N I S T A R
mr. Adil Osmanović
Broj: 03 –36- 2 – 63 - 2 /13
Sarajevo, 28.02.2013.godine

 

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17