opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

gospodarstvo

BOSNA I HERCEGOVINA / FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FONDACIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU / STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA

ul. Ismeta Mujezinovića 18, Sarajevo, tel.033/558-900

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija, sukladno sa Odlukom o raspisivanju javnog natječaja, Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika  braniteljskih populacija (u daljnjem tekstu:Fondacija) objavljuje redoviti godišnji:

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU

STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA

I

Predmet Javnog natječaja je pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih  populacija na kreditnoj osnovi iz sredstava Fondacije  planiranih za 2013.godinu u iznosu od 2.000.000,00KM.

Namjena kredita.

 

Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za slijedeće namjene:

a)  -  oporavku i sanaciju obiteljskih stambenih objekata,

     -   oporavku i sanaciju stanova,

b) -  izgradnju novih obiteljskih stambenih objekata i stanova

      (nadziđivanjem, nadgradnjom, pretvaranjem zajedničkih prostorija u

       stanove  i sl.),

     -  kupovinu stambenog objekta ili stana.

II

Uvjeti za ostvarivanje pomoći

      Podnositelj zahtjeva za odobrenje pomoći u rješavanju stambenog pitanja mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:

-          da je pripadnik braniteljske populacije (ratni vojni invalid, član obitelji poginulog ili nestalog branitelja, demobilizirani branitelj, član obitelji umrlog ratnog vojnog invalida i člana obitelji umrlog demobiliziranog branitelja),

-          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-          da ima prebivalište na području Bosne i Hercegovine,

-          da nije bio korisnik sredstava Fondacije ili drugih organa i institucija za rješavanje stambenog pitanja, izuzimajući sredstva komercijalnih banaka,

-          da nema riješeno stambeno pitanje 

Članom obitelji poginulog ili nestalog branitelja, umrlog ratnog vojnog invalida i umrlog demobiliziranog branitelja, smatra se osoba koja je korisnik ili je bila korisnik prava na obiteljsku invalidninu, a nije riješio stambeno pitanje u periodu od 10 godina od prestanka prava.

 

Osoba sa neriješenim stambenim pitanjem smatra se:

-         osoba koja osobno ili član njegove uže obitelji, u smislu Obiteljskog zakona, nema bilo kakvu stambenu jedinicu na području Bosne i Hercegovine,

-         osoba čija je stambena jedinica djelimično ili potpuno uništena uslijed ratnih dejstava, više sile ili starosti,

-         osoba čija stambena jedinica ne ispunjava arhitektonsko-građevinske norme za normalo stanovanje i boravak članova obitelji.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva u periodu od 30.04.1991. godine do objave javnog natječaja svoj stambeni objekat otuđio ili ako se odrekao naslijeđa kuće ili stana i na bilo koji način prenio na drugu osobu, smatrat će se da je njegovo stambeno pitanje riješeno.

 

III

            Kriteriji i način utvrđivanja redoslijeda za dodjelu kredita

 

Redoslijed prioriteta za dodjelu kredita utvrđuje se na temelju kriterija i broja bodova kako slijedi:

1) Stambena situacija:

 

a)privremeni smještaj sa rješenjem nadležnog organa i status podstanara duži od  jedne godine ......................................................................23 boda,

b) stanovanje u nedovršenom objektu bez osnovnih uvjeta stanovanja (vode i struje) ili u objektu neuvjetnom za korišćenje kao posljedica ratnih dejstava, više sile, dotrajalosti i sl....................................................23 boda,

c)živi kod svojih roditelja ili roditelja bračnog partnera duže od jedne godine

......................................................................................................10 bodova

2)Broj članova obitelji:

 

Broj članova obitelji uključujući i podnosioca – za svakog člana  po ................... 3 boda.

 

3)Učešće u Oružanim postrojbama (vrijeme provedeno u Oružanim postrojbama od 8.4.1992. do 23.12.1995. godine):

a)za svaki mjesec učešća u OP (od 8.4.1992. do 23.12.1995. godine)...............1 bod,

b)za stupanje u OP do 20.VI 1992. godine  dodatnih ..................................5  bodova,

c)za stupanje u OP od 20.VI do 31.12.1992. godine  dodatnih .........................1 bod,

d)za osobe koja su kao malodobni stupile u OP dodatnih...............................10 bodova.

Vrijeme provedeno u OP  preko 15 dana, računa se kao puni mjesec.

 

4)Na temelju stupnja invalidnosti (od 20% do 100%) boduje se:

a)RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 100% I grupe........................15 bodova,

b)RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 100% II grupe.......................12 bodova,

c)RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 90% III grupe........................10 bodova,

d)RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 80% IV grupe.........................9 bodova,

e)RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 70% V grupe...........................8 bodova,

f)RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 60% VI grupe.........................7 bodova,

g)RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 50% VII grupe........................6 bodova,

h)RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 40% VIII grupe.......................5 bodova,

i)RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 30% IX grupe.........................4 bodova,

j)RVI sa procentom tjelesnog oštećenja 20% X grupe...........................3 bodova,

 

5)Na temelju poginulih branitelja –obiteljskog domaćinstva

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za rješavanje stambenih pitanja kao član obitelji poginulog branitelja, za svakog od njih mu pripada po ...............3 boda.

 

6)Ratna odličja:

Armija BiH i MUP(Zlatni ljiljan, Zlatna policijska značka i Medalja za hrabrost) i HVO i MUP HB ((Red hrvatskog trolista,Red bana Jelačića,Red Nikole Šubića Zrinjskog i Red kneza Domagoja s ogrlicom)................................................ 5 bodova.

 

7)Povratnicima u Republiku srpsku pripada dodatnih .............................5 bodova.

 

8)Dodatni bodovi

Podnositelji zahtjeva koji su bili na prethodnoj konačnoj listi, a nisu im bila odobrena kreditna sredstva, ostvaruju pravo na dodatna ……………3 boda, ukoliko se nisu promijenili kriteriji na temelju kojih su bodovani.

 

Ukupan broj bodova ostvaren po svakoj tački ovog članka međusobno se zbraja.

IV

            Potrebna dokumentacija:

 

Podnositelj prijave na natječaj za odobravanje kredita mora naznačiti  namjenu za koju traži kredit.

            Uz zahtjev za pružanje pomoći potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta i kriterija iz ovog natječaja, te dokaze o namjeni korišćenja kreditnih sredstava, koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci, kako slijedi:

 

           Dokazi o ispunjavanju općih uvjeta i kriterija za bodovanje

 

1.Uvjerenje o pripadnosti Oružanim postrojbama izdato od nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze ili nadležnog ministarstva unutarnjih poslova za period 08.04.1992. do 23.12.1995.godine.

2.Za članove obitelji poginulog ili nestalog branitelja, reviziono rješenje o priznavanju prava na obiteljsku invalidninu ili uvjerenje o priznatom statusu, (općinski BIZ).

3.Za ratnog vojnog invalida reviziono rješenje o utvrđivanju procenta i grupe invaliditeta, (općinski BIZ).

4.Za dobitnika ratnih priznanja i odličja i člana obitelji poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odličja – rješenje o ostvarivanju prava novčane naknade za dobitnike ratnih priznanja, (općinski BIZ).

5.Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija Cipsove osobne karte za podnositelja zahtjeva.

6.Ovjerena kopija  Cipsove prijave prebivališta ili privremenog boravka za podnositelja zahtjeva sa statusom raseljene osobe.

7.Uvjerenje o kretanju za podnositelja zahtjeva izdato od PU (policijska uprava gdje podnositelj zahtjeva ima prebivalište, odnosno boravište) koje mora obuhvatiti period 1991.godine do dana izdavanja.

8.Kućna lista o broju članova kućanstva podnositelja zahtjeva. Uz kućnu listu dostaviti ovjerene kopije  Cipsove prijave stalnog prebivališta za sve članove obitelji, a za malodobne, rodni list.

9.Dokaz iz katastra da podnositelj zahtjeva kao i svi članovi obiteljskog kućanstva sa kućne liste imaju, odnosno nemaju imovine evidentirane u katastru (nadležna općinska služba za katastar) i sa svih općinskih službi za katastar u kojima se kretao od 1991.godine koja su evidentirana u Uvjerenju o kretanju.

10.Ovjerena izjava podnositelja zahtjeva da u periodu 1991.godine do dana objave ovog natječaja svoj stambeni objekat nije otuđio ili se odrekao naslijeđa kuće ili stana i da na bilo koji drugi način nije prenio na drugu osobu.

11.Potvrda nadležnog stambenog fonda (općine ili županije)  za sve članove kućanstva sa kućne liste da li su evidentirani kao nositelji stanarskog prava (korisnici) na nekom od stanova iz evidencije.

12.Rješenje nadležnog stambenog organa o privremenom smještaju.

13.Dokaz o trenutnim uvjetima stanovanja – zapisnik nadležne općinske službe ili sudskog vještaka o stanju stambene jedinice sa detaljnim opisom građevinskog stanja i uvjeta stanovanja uz foto snimke.

14.Ugovor o podstanarskom statusu sklopljen između stanodavca i podnositelja prijave za dokazivanje podstanarskog statusa (duži od 1 (jedne) godine).

15.Stanovanje u zajedničkom kućanstvu sa roditeljima dokazuje se potvrdom izdatom od nadležne Mjesne zajednice(duži od 1 (jedne) godine).

16.Dokaz o ukupnim primanjima podnositelja zahtjeva (potvrda primanja od poslodavca, ček od mirovine iz radnog odnosa, odnosno primanja na temelju osobne i obiteljske invalidnine).

17.Ovjerena izjava da je podnositelj zahtjeva kao nositelj podataka saglasan da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati u postupku po rješavanju njegovog zahtjeva za rješavanje stambenog pitanja u skladu sa Pravilnikom o uvjetima, načinu i kriterijima za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija i u skladu sa člankom5. Stav 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06) i iste za potrebe ostvarivanja prava objaviti.

 

Dokazi o  namjeni korišćenja kretita

 

1.Za oporavku i sanaciju obiteljskog stambenog objekta:

-    građevna dozvola,

-    zemljišnjo-knjižni izvadak

   - predračun radova za sanaciju radova sa foto snimcima objekta (urađen i ovjeren od strane sudskog vještaka, ovlaštene projektantske kuće ili građevinske firme koja izvodi radove).

 

2.Za oporavku i sanaciju stana:

-    dokaz o vlasništvu stana,

-    predračun radova za sanaciju sa foto snimcima stana (urađen i ovjeren od strane sudskog vještaka, ovlaštene projektantske kuće ili građevinske firme koja izvodi radove).

Ukoliko podnositelj zahtjeva traži kreditna sredstva za stambenu jedinicu koja je u postupku legalizacije, potrebno je priložiti naknadnu urbanističku suglasnost izdatu od nadležne općine.

Ukoliko podnositelj zahtjeva traži kreditna sredstva za stambenu jedinicu u suvlasništvu potrebno je i priložiti saglasnost svih suvlasnika za građevinsku intervenciju na stambenoj jedinici.

Ukoliko podnositelj zahtjeva traži kreditna sredstva za stambenu jedinicu roditelja sa kojima živi u zajedničkom kućanstvu, dužan  je priložiti suglasnost vlasnika (roditelja) za građevinsku intervenciju na stambenoj jedinici.

 

3.  Za izgradnju obiteljskog stambenog objekta:

-         građevna dozvola,

-         zemljišno-knjižni izvadak,

-         ovjerena fotokopija predračuna radova iz projekta.

 

4. Za izgradnju stana:

-         ugovor o izgradnji ili dogradnji stana,

-         predračun radova iz ugovora.

Ukoliko podnositelj zahtjeva traži kreditna sredstva za stambenu jedinicu koja je djelimično izgrađena i u dijelu useljena potrebno je i priložiti foto snimke trenutnog stanja.

 

5.Za kupovinu obiteljskog stambenog objekta ili stana:

-         kupoprodajni ugovor ili predugovor ovjeren od bilježnika ili suda ukoliko isti već posjeduje o kupovini obiteljskog stambenog objekta.

-         kupoprodajni ugovor ili predugovor ovjeren od bilježnika ili suda ukoliko isti već posjeduje o kupljenom stanu.

 

V

Visina i uvjeti dodjele pomoći

 

      Krediti

a)Pomoć u vidu kredita za namjene iz točke I pod a) može se dodijeliti u iznosu do  10.000,00 KM na period otplate do 10 godina uz godišnju kamatu od 3% i troškove  bankarskih usluga.

b)Pomoć u vidu kredita za namjene iz točke I pod b) može se dodijeliti u iznosu do  20.000,00 KM na period otplate do 15 godina, uz godišnju kamatu od 2% i troškove bankarskih usluga.

Tražitelj kredita je kreditno sposoban ukoliko jednom trećinom svog mjesečnog primanja ili solidarno sa bračnim partnerom može podmiriti određeni mjesečni anuitet za vraćanje odobrenog kredita s tim da predoči dokaz o primanjima iz radnog odnosa, braniteljsko-invalidske zaštite, mirovine i drugih osnova.

Tražitel kredita je kreditno nesposoban ako je već korisnik komercionalnih bankarskih kredita ili kredita ostvarenim putem mikrokreditnih fondacija i nalazi se u kategorijama C,D, ili E koje su definirane u CRK-u (Centralni registar kredita).

            Garancije za vraćanje kredita (jamci do iznosa od 15.000,00KM a hipoteka preko navedenog iznosa) obezbjedit će se  međusobnim ugovorom korisnika kredita i poslovne banke preko koje će se vršiti plasman kredita.

 

VI

Prijave na Javni natječaj  sa potrebnim odgovarajućim dokumentima navedenom u točki IV i dostavljaju se isključivo poštom preporučeno na adresu: Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija, ulica Ismeta Mujezinovića br. 18, 71000 Sarajevo.

Javni natječaj ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.

            Prijave na natječaj podnose se na jedinstvenom obrascu.

Neblagovremene i nepotpune prijave na natječaj će biti odbačene, o čemu će  podnositelji takvih prijava biti pismeno obaviješteni.

Nakon završene obrade zahtjeva sačinit će se preliminarna rang lista, koja će se objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Fondacije, te dostaviti udruženjima  i udrugama  braniteljskih populacija radi upoznavanja.

Bliže informacije mogu se dobiti izravno u Fondaciji ili na telefon 033/558-900 ili upitom na e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Javni natječaj i obrazac zahtjeva za kredit nalazi se na web stranici Fondacije: www.fbp.ba

 

Napomena:

 

1.Jedinstveni obrazac zahtjeva za kredit može se dobiti u prostorijama Fondacije, udruženjima, udrugama koje okupljaju braniteljsku populaciju i na web stranici Fondacije.

2.Svi podnositelji zahtjeva, bez obzira da li su do sada podnosili zahtjeve ovoj Fondaciji, dužni su postupiti u skladu sa ovim  natječajem.

3.Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene ,

4.Predata dokumentacija se ne vraća podnositeljima zahtjeva.

 

 

                                                                                               Upravni odbor Fondacije                                                                           

 

 

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17