opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

nacelnik ilustracijaBosna i Hercegovina - F BIH - KSB/SBK - OPĆINA KREŠEVO
Broj:02-38-1979 / Kreševo, 28.XII.2012. godine

Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj:01-02-670/08 od 8.V.2008. godine, načelnik Općine Kreševo raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ
za dodijelu stipendija studentima  II., III. i IV. godine studija s područja općine Kreševo
u akademskoj 2012./2013.

 

I

Raspisuje se Javni natječaj za dodijelu studentskih stipendija Općine Kreševo  redovitim studentima za akademsku 2012./2013. godinu.

Stipendije se dodijeljuju za akademsku 2012./2013. godinu i isplaćivat će se u deset jednakih mjesečnih obroka.
Visina mjesečne stipendije bit će utvrđena sukladno proračunskim mogućnostima Općine Kreševo i regulirana ugovorom o stipendiranju.

 

II

Pravo prijave na natječaj za dodijelu stipendije Općine Kreševo imaju redoviti studenti koj ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su državljani BiH,
- da imaju prebivalište na području općine Kreševo,
- da su u statusu redovitog studenta,
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja,
- da nisu stariji od 26 godina.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog kućanstva.

 

III

Prioritet pri dodjeli stipendija imat će studenti koji studiraju fakultete za deficitarna zanimanja, i i to: 
- tehničkih znanosti,
-zdravstvenih znanosti,
- prirodoslovno-matematičkih znanosti (prednost imaju studij matematike i fizike).

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodijelu stipendija su:
- uspjeh u učenju,
- da nisu ponavljali godinu studija,
- socijalno-ekonomski status,
- godina studija.

 

IV

Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti sljedeća dokumenta:

- uvjerenje o državljanstvu,
- potvrda o prebivalištu,
- potvrdu o statusu redovitog studenta u 2012./2013.,
- fotokopiju indeksa,
- ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja,
- izvadak iz matične knjige rođenih,
- kućnu listu.
Dokaze o statusnim povlasticama:
- dokaz o invalidnosti roditelja ili kandidata,
- uvjerenje Centra za soc.radd da je student iz obitelji korisnika  stalne socijalne pomoći,
- uvjerenje o statusu djeteta bez oba roditelja,
Dokaze o socijalnom statusu-obiteljski standard:
- uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove  obiteljskog domaćinstva,
- za sve članove domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine, ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
- za sve članove obiteljskog domaćinstva uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje,
- potvrdu o visini dohotka. Samo za članove zajedničkog domaćinstva koji prihode ostvaruju samostalnim radom-obrt, poljoprivreda i sl.(nadležna porezna uprava),
- dokaz o drugim prihodima obiteljskog domaćinstva.

 

V

Rok za podnošenje prijava je  15.I.2013. godine.

Prijave na ntječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti, osobno  u pisarnici Općine Kreševo ili putem pošte na adresu: Općina Kreševo, ul fra Grge Martića 49, Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodijelu stipendija, uz naznaku „prijava na natječaj - ne otvarati“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Kreševo ili na tel. 806-602.


OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Miličević

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17