opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

nacelnik ilustracija

Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Sl. novine Federacije BiH» br.34/03), članka 47.,56. i 61.Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine KSB broj:13/00, 13/02 i 13/03)  i Odluka Općinskog vijeća Kreševo, broj:01-02-1159/13. i 01-02-1158/13, u postupku izbora i imenovanja, Općinski načelnik Općine Kreševo objavljuje:

 J A V N I   N A T J E Č A J

 PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

  1. Izbor i imenovanje  članova Upravnog vijeća J.U. Dom zdravlja Kreševo i to:

-  tri člana, ispred osnivača

-  jedan član, predstavnik djelatnika Doma zdravlja Kreševo

- jedan član, predstavnik Ministarstva zdravstva

 2.Izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća J.U. «Ljekarna»Kreševo i to:

- tri člana, ispred osnivača

- jedan član, predstavnik djelatnika J.U.»Ljekarna» Kreševo

- jedan član, predstavnik Ministarstva zdravstva

Opis pozicija

Upravna vijeća Doma zdravlja i Ljekarne  upravljaju ustanovom, donose Statut i druge opće akte ustanove, odlučuju o financijskom planu i godišnjem obračunu, imenuju i razrješavaju ravnatelja ustanove, daje prijedloge i mišljenje o pojedinim pitanjima ravnatelju, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statutu ustanove i aktu osnivanja.

Članovi upravnih vijeća imenuju se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

Za svoj rad članovi Upravnih vijeća imaju pravo na nadoknadu sukladno sa zakonom i uvjetima utvrđenim općim aktom ustanove i ista će se isplaćivati iz sredstava ustanove u koju budu imenovani.

 Kandidati za imenovanje na pozicije u upravnim vijećima moraju ispunjavati:

  -opće i

 -posebne uvjete

  1. opći uvjeti za imenovanje

- da je državljanin BiH

- da je stariji od 18 godina

- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

- da se na njega ne odnosi članak IX. Ustava BiH

- da nije na funkciji u političkoj stranci

- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

  1. posebni uvjeti za imenovanje

 

Pored općih uvjeta,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

- završena VSS ili VŠS (VII/VI stupanj stručne spreme)

- da nije član više od jednog Upravnog vijeća ili odbora

 

 Podnošenje prijava

Uz prijavu kandidati trebaju priložit dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

- kraći životopis, adresu i kontakt telefon,

- uvjerenje o državljanstvu

- ovjeren preslik diplome

- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe

- ovjerenu izjavu da ne podliježe članku IX Ustava BiH

- ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci

- ovjerenu izjavu da nije član više od jednog Upravnog vijeća ili odbora

- uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka

- uvjerenje o uposlenosti u Domu zdravlja Kreševo- samo za kandidate koji se    kandidiraju za poziciju člana predstavnik djelatnika Doma zdravlja Kreševo

- uvjerenje o uposlenosti u Ljekarni Kreševo- samo za kandidate koji se kandidiraju za poziciju člana predstavnik djelatnika Ljekarne Kreševo

- uvjerenje ili potvrda da je predstavnik Ministarstva zdravstva-samo za kandidate koji se kandidiraju za poziciju člana ispred Ministarstva

Dokumenti koji se prilažu moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u propisno zapečaćenoj koverti, osobno ili putem pošte na adresu: Općina Kreševo –Općinski načelnik, ul. Fra G. Martića br.49 Kreševo, uz naznaku «Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća»- ne otvaraj.

U prijavi kandidati su dužni naznačiti za koju ustanovu se kandidiraju.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Službenim novinama Federacije BiH»

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 Ostale informacije

Povjerenstvo koje je imenovao Općinski načelnik će dostaviti rang listu prijedloga za konačno imenovanje Općinskom vijeću u roku od 15 dana.

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu poštovani principi i postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje sukladno Zakonu.

Prigovor se podnosi Općinskom vijeću Kreševo, a kopija Ombdusmanu za ljudska prava.               

                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                          Zdravko Miličević

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17