opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

popis2013

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (Sl. glasnik BiH br. 10/12 i 18/13) i člana 7. Zakona o 
organizaciji i provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS br. 70/12 i 39/13) Popisna komisija općine/ 
grada Kreševo objavljuje
JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE/GRADA
KREŠEVO
Ovim Javnim pozivom Popisna komisija općine/grada Kreševo poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine na području općine/grada Kreševo.
Zainteresovani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se lično prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi 
Općina Kreševo Fra Grge Martića 49, 71260 Kreševo.
Prijave za sudjelovanje u Popisu će se zaprimati od 11.7. do 31. 7. 2013. godine, u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama općine/grada.
Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili popisivača. 
OPĆINSKI INSTRUKTORI 
Obaveze u Popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada 
popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.
Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:
- da je državljanin BIH; 
- da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
- da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
- da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine/grada u kojoj će obavljati poslove općinskog/gradskog instruktora;
- da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
- da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada. 
Spiskovi kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljeni najkasnije do 25. 8. 2013. godine u prostorijama Općine Kreševo Popisne komisije i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.
Kandidati koji uđu u uži izbor obavezni su da u periodu od 25. do 30. 8. 2013. godine Popisnoj komisiji općine/grada podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje 
na uvid originalnih dokumenata): Lične karte; Diplome; Uvjerenja zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indexa (za studente); Dokaz da je kandidat bio 
borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca. 
Kandidati izabrani za općinske/gradske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 6. do 10. 9. 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno 
prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog/gradskog 
instruktora ili raspoređuju kao rezerva. 
POPISIVAČI
Zadaci popisivača u Popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ''od vrata do vrata'' i drugi poslovi po nalogu općinskog/gradskog instruktora i Popisne komisije. 
Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstava i stanove). Popisivanje na terenu traje od 1. do 15. oktobra 2013. godine
(uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača 
očekuje puni dnevni angažman.
Uvjeti koje kandidat za popisivača treba da ispunjava:
- da je državljanin BIH; 
- da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);
- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
- da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;
- da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;
- da ima čitak rukopis;
- da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;
- da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.
Lista kandidata koji budu izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. 8. 2013. godine u prostorijama Popisne 
komisije Općine Kreševo i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.
Kandidati koji uđu u uži izbor obavezni su da u periodu od 25. do 30. 8. 2013. godine Popisnoj komisiji općine/grada podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje 
na uvid originalnih dokumenata): Lične karte; Diplome; Uvjerenja zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indexa (za studente); Dokaz da je kandidat bio
borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.
Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. 9. 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), 
kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva. 
NAPOMENA: Svi kandidati za općinske/gradske instruktore ili popisivače koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku 
radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u Popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat 
neće ući u izbor za općinskog/gradskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.
Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog/gradskog instruktora ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 75,00KM po jednom popisivaču.
Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2=1,75KM i 
ruralno područje: za P-1=1,95KM i P-2=1,95KM.
PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE OPĆINE KREŠEVO ĐEMO RAMIĆ
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE OPĆINE/GRADA 

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17