opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

ovilustracijaNa temelju članka 25 Statuta Općine Kreševo broj: 01-02-670/08 od 8.V.2008. godine, Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj 28.XII..2012. godine, d o n i j e l o  je:

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA  KREŠEVO ZA 2013. GODINU

Programom rada Općinskog vijeća Kreševo za 2013. godinu utvrđuju se poslovi i zadaci, odnosno pitanja koja će se raspravljati, razmatrati i usvajati na sjednicama Općinskog vijeća Općine Kreševo tijekom 2013. godine. Ovim programom utvrđuju se nositelji poslova i zadataka te obrađivači i predlagači materijala, kao i rokovi za razmatranje, odnosno usvajanje određenih akata na sjednicama Općinskog vijeća. Pored pitanja utvrđenih ovim Programom, vijećnici Općinskog vijeća mogu davati inicijative za razmatranje i usvajanje i drugih pitanja koja se nametnu svojom aktualnošću i koja su značajna za ostvarivanje društvenog i ekonomskog života građana Općine Kreševo.

Program rada Općinskog vijeća Općine Kreševo za 2013. godinu temelji se na odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Statuta Općine Kreševo, te Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH,  kao i drugim zakonskim propisima.
MATERIJALI – PITANJA ZA RAZMATRANJE I USVAJANJE:

I – PRVO TROMJESEČJE (I. – III.)

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE METRA ČETVORNOG KORISNE STAMBENE POVRŠINE NA PODRUČJU OPČINE KREŠEVO U 2012. GODINI

OBRAĐIVAČ:  Služba za civ.zaštitu, urbanizam, imov.-pravne poslove i katastar nekretnina
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA I OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ:  Općinski načelnik i pomoćnici načelnika
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU SPORTSKOG SAVEZA OPĆINE KREŠEVO ZA 2012.GODINU

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU JAVNIH PODUZEĆA I JAVNIH USTANOVA ZA 2012. GODINU:
1. JKP „KOMUNALNO“ Kreševo
2. URED ZA ZAPOŠLJAVANJE Kreševo
3. JU DOM ZDRAVLJA Kreševo 
4. JU LJEKARNA Kreševo
5. JU DJEČJI VRTIĆ „Radost“ Kreševo

OBRAĐIVAČ:  Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb i Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu u suradnji sa Nadzornim odborom i Upravnim vijećem poduzeća i ustanova
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA GRAĐANA – NVO KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ: OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
PREDLAGAČ: PREDSJEDNIK OIP-a.

IZVJEŠTAJ O RADU POLICIJSKE STANICE KREŠEVO ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ: Policijska stanica Kreševo
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO ZA 2012. GODINU
OBRAĐIVAČ: Policijska stanica Kreševo
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O PROVEDENIM IZBORIMA ZA VIJEĆA MJESNIH ZAJEDNICA U MZ KREŠEVO I MZ CRNIĆI

OBRAĐIVAČ:Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ:Općinski načelnik


II – DRUGO TROMJESJEČJE (IV. – VI. )

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA PERIOD
1.I.- 31.III.2012. GODINE

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O STANJU PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ:  Služba za civ.zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina i Dragovoljno vatrogasno društvo Kreševo
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

UTVRĐIVANJE   PRIZNANJA ZA DODJELU U 2012. GODINI

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

ODLUKA O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI KULTURE NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O RADU HKD „NAPREDAK“ KREŠEVO ZA 2012. GODINU

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu.
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO ZA PERIOD SIJEČANJ – LIPANJ 2013. GODINE
OBRAĐIVAČ: Policijska uprava Kreševo
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb
PREDLAGAČ: Općinski načelnik


III – TREĆE TROMJESJEČJE (VII.-IX.)

IMENOVANJE ORGANIZACIJSKOG ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE I PROSLAVU DANA OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ: Kolegij Općinskog vijeća
PREDLAGAČ: Kolegij Općinskog vijeća

INFORMACIJA O PROBLEMIMA SKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA, TE UKUPNOG STANJA U OBLASTI EKOLOŠKE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb i inspektor za zaštitu okoliša, lokalne putove i komunalne poslove
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O USPJEHU UČENIKA I POSTIGNUTIM REZULTATIMA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO NA KRAJU ŠKOLSKE 2012./2013. GODINE

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO U ŠKOLSKOJ 2012./2013.GODINI

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA PERIOD

1.I.- 30.VI.2013. GODINE

OBRAĐIVAČ: Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN POLITIKE ZA MLADE NA PODRUČJU OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za pitanja mladih
PREDLAGAČ: Predsjedatelj Općinskog vijeća


IV – ČETVRTO TROMJESEČJE (X.-XII.)

INFORMACIJA O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE KREŠEVO

OBRAĐIVAČ: Služba za financije društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE KREŠEVO ZA 2014. GODINU

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

OBRAĐIVAČ:  Služba za financije, društvene djelatnosti i opću upravu
PREDLAGAČ: Općinski načelnik

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KREŠEVO ZA 2014. GODINU

OBRAĐIVAČ: Kolegij OV-a, Tajnik Općinskog vijeća i Povjerenstvo za Statut i propise
PREDLAGAČ: Predsjedatelj Općinskog vijeća


ZAVRŠNI DIO:

Pored naprijed navedenih pitanja u ovom Programu, Općinsko vijeće će razmatrati i usvajati:

• izbor i imenovanja prema ukazanoj potrebi,
• izmjene i dopune postojećih odluka i drugih akata,
• rješenja i zaključke Općinskih službi,
• utvrđivati zaključke provedenih javnih rasprava o pitanjima iz nadležnosti Skupštine   Srednjobosanskog Kantona,
• i druga pitanja koja se nametnu svojom aktualnošću, u skladu sa Ustavnom, zakonom i Statutom Općine.
Obrađivači materijala dužni su blagovremeno pripremiti materijale. Odluke, rješenja, i programi u načelu se razmatraju u formi prijedloga, a iznimno se mogu razmatrati prvo u formi nacrta potom u formi prijedloga. Za realizaciju ovog Programa brine se Predsjedatelj Općinskog vijeća i njegov zamjenik, Tajnik Općinskog vijeća i Povjerenstvo za Statut i propise Općinskog vijeća  Kreševo.


Bosna i Hercegovina                                                                                PREDSJEDATELJ
Federacija Bosne i Hercegovine                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA
KANTON SREDIŠNJA BOSNA                                                                     Mirsad Beganović     
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17