opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

ovilustracijaNa osnovi poglavlja VI članka 76 Ustava Kantona Srednja Bosna/SBK (“Službene novine KSB/SBK” br.1/97), članka 38. i 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službene novine KSB/SBK” br.1/98) i  članka 25 Statuta Općine, Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj 28.XII.2012. godine, donijelo je ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA 2013. GODINU

 

I  OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se sadržaj i planiranje proračuna, način izrade, donošenje i izvršenje općinskog Proračuna, i financijskih planova, zaduživanje, garancije i upravljanje dugom, računovodstvo, izvještavanje, nadzor i revizija Proračuna, te prava i obveze korisnika Proračunskih sredstava.

Opći dio Proračuna se sastoji od bilance prihoda i izdataka, a posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po proračunskim korisnicima i vrstama izdataka.

 

Članak 2.

Proračun je procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos izdataka i drugih plaćanja, koje odobrava Općinsko vijeće.

Iz Proračuna općine financira se rad tijela lokalne samouprave i uprave, centar za socijalni rad, a sufinanciraju se: političke stranke, Crveni križ,  civilna zaštita, udruge, ustanove kulture, javna poduzeća čiji je osnivač Općina, komunalna potrošnja, sportska i druga društva, odgojne i obrazovne Ustanove čiji je osnivač Općina  kao i druge potrebe sukladno financijskim mogućnostima.


II  SADRŽAJ, PLANIRANJE I DONOŠENJE PRORAČUNA

 

Članak 3.

Proračun se donosi za fiskalnu godinu i važi za godinu za koju je donesen.

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka kalendarske godine, financiranje se vrši privremeno, a najduže tri mjeseca. Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće.

 

Članak  4.

Proračun Općine donosi Općinsko vijeće koje samostalno raspoređuje cjelokupne prihode i primitke koji mu pripadaju na osnovu zakona i podmiruje proračunske rashode i izdatke.

Prikupljanje javnih prihoda proračuna Općine Kreševo vrši se preko depozitnog računa proračuna. Prihodi koji se ostvaruju vlastitom djelatnošću kao i prihodi koji se dobiju prodajom pokretne i nepokretne imovine moraju se uplaćivati na depozitni račun proračuna, a način njihovog korištenja utvrđuje Općinski načelnik i kao i Općinsko vijeće za pojedinu vrstu prihoda.

Za iznos sredstava za socijalna davanja koja KSB/SBK uplaćuje na depozitni račun proračuna, uvećavaju se prihodi i rashodi u proračunu za tekuću godinu.

Namjenske donacije koje nisu planirane u proračunu uplaćuju se na depozitni račun proračuna i prenose na proračunske stavke korisnika kojima su namijenjene. Namjenskom donacijom povećava se ukupni godišnji proračun korisnika na kojeg  se donacija odnosi.

 

Članak 5.

Svi prihodi proračuna moraju biti  raspoređeni u proračunu i iskazani  po izvorima iz kojih proizlaze.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni i uravnoteženi sa prihodima.

Ako se tokom fiskalne godine povećaju izdaci ili umanje prihodi, Proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda ili ukoliko dođe do porasta prihoda  također se mora uravnotežiti Proračun.

Ako pojedini korisnik ne bude mogao nepredviđene izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda, Općinski Načelnik može odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika ili smanjenjem sredstva na njihovim pozicijama.

Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

 

Članak 6.

U bilanci prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i primici, te izdaci utvrđeni za financiranje javnih troškova na razini Općine.

Prihodi općinskog proračuna sastoje se:

a) poreznih prihoda,
b) neporeznih prihoda,
c) domaćih i inozemnih potpora – donacija.

 

Članak 7.

Izdaci i druge isplate općinskog proračuna sastoje se od:

a) tekućih izdataka,
b) kapitalnih izdataka,
c) ostalih izdataka.

 

Članak 8.

Transakcije svih prihoda, izdataka i plaćanja općinskog proračuna upisuje se u glavnoj knjizi proračuna. Općinski Načelnik je obvezan otvoriti račun za sva plaćanja u svezi sa proračunom i ovlašteno ulaziti u financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja.

 

Članak 9.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelja. Korisnici se smiju koristiti proračunskim sredstvima samo za namjene određene Proračunom i to do iznosa utvrđena u njegovu posebnom dijelu.

 

Članak 10.

Godišnjim obračunom proračuna određuje se upotreba proračunskog viška i način pokrivanja proračunskog manjka. Proračunski manjak – gubitak pokriva se najkasnije na kraju naredne godine iz viška prihoda po Zakonu o Računovodstvu ili sredstvima od većih razina vlasti.   


III   IZVRŠAVANJE PRORAČUNA                                                       

 

Članak 11.

Proračun se izvršava ostvarivanjem prihoda i stavljanjem na raspolaganje ostvarenih prihoda korisnicima proračuna, sukladno planiranim iznosima.

Proračun će se izvršavati po sljedećim prioritetima:
-    bruto plaće i naknade troškova uposlenih prema važećim zakonskim propisima, 
-    izdaci za materijal i usluge,
-    tekući grantovi - transferi,
-    ostale isplate

 

Članak 12.

Za svaku transakciju sredstava sa depozitnog računa, šef službe za financije donosi «nalog za plaćanje» računovodstvu u kojem se iskazuje na teret kojeg razdjela se vrši plaćanje, kome i koji iznos, a svojim potpisom odobrava navedenu transakciju.                               

 

Članak 13.

Sredstva na pozicijama "Bruto plaće i naknade", zatim "Naknade uposlenih" u svim razdjelima izvršavat će se sukladno Pravilniku o plaćama i naknadama iz osnova materijalnih prava službenika i namještenika općinskih službi za upravu koji je donesen na osnovu Zakona.
                    
Sredstva na pozicijama "Izdaci za materijal i usluge" koristit će se sukladno raspoloživim prihodima, a način i dinamiku isplata odobravat će Općinski Načelnik na prijedlog Službe za financije.

Sredstva utvrđena u razdjelu 10, 11, 12 i 14 na pozicijama "Tekući transferi - grantovi" koristit će se sukladno važećim Zakonskim propisima kao i Općinskog načelnika. Izuzetno, na poziciji "transfer neprofitnim organizacijama za infrastrukturu" u razdjelu 11. sredstva će se koristiti na osnovu Odluka Općinskog vijeća obzirom da se radi o posebnim naknadama odnosno namjenskim sredstvima ( sredstva od naknada za lokalne putove).
  
Sredstva na poziciji "Kapitalni izdaci-nabavka opreme" vršit će se na osnovu odluke Općinskog Načelnika.

Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga mora se obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 49/04).

Ako u toku godine nastanu izdaci koji nisu predviđeni ili nisu predviđenu u cijelosti, podmirivat će se iz sredstava tekuće rezerve koju će odobravat Općinski Načelnik.  

 

IV  PRORAČUNSKI NADZOR

 

Članak 14.

Općinski Načelnik je odgovoran za izvršavanje Proračuna i obavezan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju proračuna najmanje dva puta u toku godine, a šef službe za financije je odgovoran za računovodstvo i unutarnji nadzor transakcija prihoda i izdataka u Proračunu Općine.

 

Članak 15.

Ministarstvo financija nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika, te zakonitost i svrhovitost upotrebe proračunskih sredstava.

 

Članak 16.

Godišnji proračun završava se 31. prosinca tekuće godine.


V   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku općine Kreševo» ili na Oglasnoj ploči Općinskog vijeća Kreševo.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                      PREDSJEDNIK 
KANTON  SREDIŠNJA BOSNA/SBK                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKO VIJEĆE KREŠEVO                                                                            Mirsad Beganović             

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17