opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

ovilustracija

Na temelju članka 25. Statuta općine Kreševo, broj. 01- 02-670/08 od 8.V.2008. godine, Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj 28.XII.2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK  O USVAJANJU AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA 2013.GODINU

I

Usvajaju se sljedeći amandmani na prijedlog proračuna Općine Kreševo za 2013.godinu:

Amandman I

Članak 1. prijedloga Odluke o usvajanju proračuna Općine Kreševo za 2013. godinu mijenja se i glasi: „Usvaja se proračun Općine Kreševo za 2013.godinu u iznosu od 1985500,00 KM sa utvrđenim prihodima i rashodima i to:

PRIHODI                   1.985.100,00 KM
RASHODI                 1.985.100,00 KM

 

Amandman II

Članak 2. mijenja se i glasi: „Sastavni dio ove odluke je izmjenjeni proračun Općine Kreševo za 2013. godinu.

Amandman III

„Na prihodovnoj strani prijedloga proračuna Općine Kreševo ek.k.730000 – tekuće potpore grantovi isnos od 290.000 KM povećati za 41.100 tako da iznosi 331.100,00 KM“.

Amandman IV

„Na rashodovnoj strani :
- ek.k.614 1261 Transfer sredstava za Općinske sportske igre   4000,00 KM
- ek.k.6143230 Transfer političkim strankama povećava se sa 17200,00 KM na 34200,00 KM
- ek.k.6143240 Transfer udrugama povećava se na 7200,00KM i raspoređuje na udruge iz domovinskog rata,
- ek.k.6144210 Transfer JU Dom zdravlja Kreševo povećava se za 2000,00 KM, odnosno sa 5000,00 KM na 7000,00 KM
- ek.k.6144220 Transfer JU Ljekarna povećava se za 6000,00 KM
- ek.k.6144230 Transfer JP Komunalno povećava se za 1200KM, odnosno sa 6000 na 7200,00 KM
- ek.k.6143117 Transfer televiziji TV KISS u iznosu od 3500,00 KM“

Amandman V

„Na rashodovnoj strani planirati i izdvojiti sredstva u visini od 5000,00 KM za rekonstrukciju i adaptaciju vjerske kuće u Crnićima.“   

 

II

Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  «Službenom glasniku općine Kreševo» ili na «Oglasnoj ploči Općinskog vijeća Kreševo».


Bosna i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                              PREDSJEDATELJ 
Broj:_______________ /12.                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA 
Kreševo, 28.12.2012.godine                                                                                               Mirsad Beganović

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17