opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Kanton Središnja Bosna/SBK

Općina Kreševo

Općinski načelnik

Broj: 02-14-655/15-8

Kreševo, 12.5.2015. godine

 

 

 ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA

JAVNE NABAVE ROBE GORIVA I MAZIVA ZA SLUŽBENA VOZILA OPĆINE KREŠEVO

Na temelju članka 69.st. (1) točka b) i st. (2) točka d), članka 70. st. 1., i 4., Zakona o javnim nabavama („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu robe goriva i maziva za službena vozila Općine Kreševo broj: 02-14-655/15-7 od 7.5.2015. godine, u postupku javne nabave robe goriva i maziva za službena vozila Općine Kreševo Općinski načelnik je donio


ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave

Članak 1.


Prihvata se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavu robe goriva i maziva za službena vozila Općine Kreševo o poništenju postupka javne nabave.


Članak 2.


Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.kresevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71.stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje


Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj 02-14-655/15 od 7.4.2015. godine.

Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.


Procijenjena vrijednost javne nabave robe goriva i maziva za službena vozila Općine Kreševo bez PDV-a je 19.200,00 KM.


Obavijest o nabavi broj: 616-7-1-2-3-2/15 poslana je na objavu dana 13.4.2015. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabava dana 13.4.2015. godine.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuditeljima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):

 

- Ponuditelju: „PROTEKT PROM“ d.o.o. Kreševo

- Ponuditelju: „TNP PROTEKT“ d.o.o. Kreševo

- Ponuditelju: „T&P“ d.o.o. Kreševo


Povjerenstvo za javnu nabavu robe goriva i maziva za službena vozila Općine Kreševo  imenovano je Rješenjem broj: 02-14-655-1 od 13.4.2015. godine u slijedećem sastavu:

  1. Ankica Tvrtković – predsjedavajući,
  2. Zlatica Kuliš – član,
  3. Boso Bošnjak – član.

Povjerenstvo se sastalo dana 28.4.2015.godine u 12:00 sati, prethodno je potpisalo izjave o nepristrasnosti i povjerljivosti, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da su za predmetnu javnu nabavku  u ostavljenom roku do 28.4.2015.godine do 11:00 sati na Protokolu Općine Kreševo zaprimljene dvije ponude ponuditelja: „TNP PROTEKT“ d.o.o. Kreševo i „PROTEKT PROM“ d.o.o. Kreševo , o čemu je sačinjen zapisnik o zaprimanju ponuda. Nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuditelja.

Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i ocjene ponuda Povjerenstvo je na svojoj zatvorenoj sjednici dana 30.4.2015.godine sačinilo Zapisnik o ocjeni ponuda u kojem je konstatirano slijedeće:

  1. Ponuditelj „TNP PROTEKT“d.o.o. Kreševo je ponudio cijenu od 20.460,00 KM (bez PDV-a), a procijenjena vrijednost ugovornog organa za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi robe goriva i maziva za službena vozila Općine Kreševo je 19.200,00 KM (bez PDV-a). Također, ponuda „TNP PROTEKT“ d.o.o. Kreševo nema čvrsti uvez, stranice nisu parafirane i ovjerene, obrazac za dostavljanje ponude nije u cjelosti popunjen, obrazac za cijenu ponude sa tehničkom specifikacijom nije ovjeren, izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točka a) do d) Zakona o javnim nabavama nije ovjerena u Općini ili kod notara, izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 52. stavak 2. Zakona o javnim nabavama nije ovjerena u Općini ili kod notara.
  2. Ponuditelj „PROTEKT PROM“ d.o.o. Kreševo je ponudio cijenu od 20.460,00 KM (bez PDV-a), a procijenjena vrijednost ugovornog organa za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi robe goriva i maziva za službena vozila Općine Kreševo je 19.200,00 KM (bez PDV-a). Također, ponuda „TNP PROTEKT“ d.o.o. Kreševo nema čvrsti uvez, stranice nisu parafirane i ovjerene, obrazac za dostavljanje ponude nije u cjelosti popunjen, obrazac za cijenu ponude sa tehničkom specifikacijom nije ovjeren, izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točka a) do d) Zakona o javnim nabavama nije ovjerena u Općini ili kod notara, izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 52. stavak 2. Zakona o javnim nabavama nije ovjerena u Općini ili kod notara.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je preporuku o poništenju postupka javne nabave donijelo sukladno članku  69. st. 2) d) Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“ 39/14).

Nakon što je zahtjev za dostavu ponuda za nabavku robe u konkurentskom postupku upućen na tri adrese i objavljeno obavještenje o nabavi na portalu javnih nabava  broj 616-7-1-2-3-2/15 od 13.4.2015.godine i nakon što je Povjerenstvo za javnu nabavu robe goriva i maziva za službena vozila Općine Kreševo pristupilo analizi i ocjeni ponuda konstatirano je da niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 69. stavak (1) točka b) i stavka (2) točka d) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Općini Kreševo u pisanom obliku u 4 (četiri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.

Uložena žalba odgađa nastavak postupka  do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

                                       
                                             M.P.                                                   
                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                   Radoje Vidović

 

Dostaviti:

  1. Ponuditelju: „TNP PROTEKT“ d.o.o. Kreševo
  2. Ponuditelju: „PROTEKT PROM“ d.o.o. Kreševo

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17