• PODSTRANICE

Prodaj nekretnine - ured P5 i ured P6

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Općinski načelnik

Broj:02-31-1512 /17

Kreševo: 06.07.2017.godine

Na temelju članka 363.stavak 1. i 2. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), članka 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova(„Sl. Novine FBiH“ broj 17/14) te članka  3.Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnine - zemljišta u vlasništvu Općine Kreševo putem javnog natječaja broj 01-02-1503 od 05.07.2017. Općinski načelnik objavljuje :

JAVNI   NATJEČAJ

o prodaji nekretnine - poslovnog prostora-uredi   u vlasništvu Općine Kreševo

putem javnog nadmetanja

1. Prodavatelj nekretnine - poslovnog prostora-uredi  je Općina Kreševo, sa sjedištem Fra Grge Martića 49, Kreševo.

2. Prodaje se poslovni prostor u vanprivredi-uredi u ulici Fra Grge Martića, Kreševo:

  • ured P5 i ured P6  ukupne površine 36,76 m2 na k.p.broj 430 koji su upisani u zk.ul.broj 166 KO Kreševo.
  1. Početna cijena za prodaju poslovnog prostora-uredi   utvrđena je od strane stalnog sudskog vještaka iz oblasti građevinarstva i iznosi  19 306,65 KM.

4. Sudionik u javnom nadmetanju dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene poslovnog prostora-uredi   (1 930,66  KM) za sudjelovanje u javnom nadmetanju.

Sudionici javnog nadmetanja jamčevinu uplaćuju na račun općine Kreševo broj 3060420000007903 otvoren kod Addiko bank d.d.,vrsta prihoda 722449, šifra općine 051, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000000.

Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu jamčevinu ne sudjeluju u nadmetanju.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položene jamčevine na tekuće račune i to u roku od najkasnije 15 dana od dana konačne objave najpovoljnije prihvaćene ponude na web stranici www.kresevo.ba.

5.Nakon konačne objave najpovoljnije prihvaćene ponude na web stranici www. kresevo. ba  zaključit će se notarski obrađen kupopodajni ugovor .

Sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao  najpovoljnija dužan je  kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine, uplatiti na račun općine Kreševo broj 3060420000007903 otvoren kod Addiko bank d.d., vrsta prihoda 722449, šifra općine 051, proračunska organizacija 0000000, poziv na broj 0000000000, u  roku od 90 dana od dana potpisivanja notarski obrađenog ugovora.

Ukoliko ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U tom slučaju, zaključuje se ugovor sa ponuđačem čija je ponuda bila drugorangirana.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća ponuđena cijena u postupku javnog nadmetanja.

6. Svaki sudionik javnog nadmetanja  dužan je predočiti  Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za fizičke osobe ovjerenu kopiju osobne iskaznice kojom dokazuje svoj identitet i  punomoć za zastupanje sačinjena u formi notarski obrađene isprave , a za pravne osobe aktualni izvod iz sudskog registra pravne osobe ne stariji od tri mjeseca  i punomoć za zastupanje sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

7. Općinski načelnik će po okončanju javnog nadmetanja sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiti notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnina označenih u točki 2.ovog Javnog natječaja, uz  pribavljeno mišljenje Općinskog pravobranitelja.

8. Predaja nekretnine – poslovnog prostora-uredi u posjed i uknjižba u zemljišnim knjigama najpovoljnijem ponuđaču izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, a sukladno uvjetima iz članka 8. ove odluke..

Kod uvođenja u posjed će se izvršiti obilježavanje nekretnine o čemu će se sačiniti zapisnik.

9. Troškove izrade notarske obrade ugovora  i ostale izdatke u svezi sa  kupoprodajom, prijenosom prava vlasništva , troškova za procjenu  vrijednosti nekretnina  i upisa u zemljišnu knjigu snosi kupac.

10. Postupak javnog nadmetanja  provest će Povjerenstvo za sprovođenje Javnog natječaja.

11.Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati slijedeće:

     -     za fizičke osobe: ime i prezime, JMBG, broj osobne iskaznice, adresa stanovanja i broj

          telefona,

     -     za pravne osobe: naziv, sjedište,  ID broj i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštenog

           lica i pečat.

Uz prijavu se dostavlja sljedeće:

  1. za fizičke osobe:

-          ovjerena kopija osobne iskaznice

-          dokaz o uplaćenom iznosu na ime jamčevine

  1.  pravne osobe:

-          original ili ovjerena fotokopija aktualnog Izvoda iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca

-          dokaz o uplaćenom iznosu na ime jamčevine.

 12. Javno nadmetanje održat će se dana 24.07.2017.godine, sa početkom u 13.00  sati, zgrada Općine Kreševo, Fra Grge Martića 49.

13. Rok za dostavljanje prijava za javno nadmetanje je do 24.07.2017.godine do 12:00 sati.

Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol  Općine Kreševo ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Kreševo, Fra Grge Martića 49, 71260 Kreševo sa naznakom Općina Kreševo – Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu općine Kreševo putem javnog nadmetanja za nekretninu (navesti broj nekretnine)„ne otvarati“.

Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene na protokol Općine Kreševo do 24.07.2017.godine do 12:00 sati.

Sve prijave zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene  i kao takve neotvorene će biti vraćene podnositeljima.

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv firme i kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano ovim Javnim natječajem. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Općina Kreševo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom Javnom natječaju, te zadržava pravo da ovaj javni natječaj poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima-učesnicima postupka javnog nadmetanja.

14. Razgledanje nekretnine – poslovnog prostora-uredi iz točke 2.ovog  Javnog natječaja može se izvršiti svaki  radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretnine - – poslovnog prostora-uredi  iz točke 2.ovog javnog natječaja može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kreševo,ured broj 12 te dobiti potrebne informacije vezane za  ovaj Javni natječaj na telefon 030/806-602.

Javni  natječaj objavit će se u dnevnim novinama Dnevni list Trgovina doo Mostar , na web stranici Općine Kreševo: www.kresevo.ba i na oglasnoj ploči Općine Kreševo.       

Općinski načelnik

Renato Pejak

_______________

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Travanj 2020
N P U S Č P S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png