opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije"  utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH", broj:43/15 od 05.06.2015. godine) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj:04-14-4-491/15-7 od 10.06.2015.godine, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, raspisuje:
  
                                                     JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava za program i kriterije raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije "
I.
Predmet Javnog poziva je prikupljanje programa - projekata za raspodjelu sredstava tekućeg transfera, koji je osiguran iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 6141 " Tekući transferi drugim nivoima vlasti - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (" Službene novine Federacije BiH", br. 25/15).
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je  Odluku, V.broj: 612/2015 od 27.05.2014. godine, o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" („Službene novine Federacije BiH", br. 43/15).
II. Naziv programa, korisnici, ciljevi i kriteriji
Program i kriteriji raspodjele sredstava " Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije "
Raspodjela sredstava utvrđenih ovom Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vršit će se za osam odabranih programa/projekata  u visini od 50.000,00 KM po jednom programu/projektu, i sredstva u visini od 100.000,00 KM kao rezerva kojom raspolaže Federalni ministar prostornog uređenja, a sve u skladu sa općim i posebnim kriterijima kako slijedi.
Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: kantonalni i općinski organi vlasti Federacije  Bosne i Hercegovine.
Ciljevi programa su: Utopljavanje zgrada radi uštede energije kroz, za svakog korisnika, obavezujuće faze kako slijedi:
FAZA  1.
Provođenje energetskog pregleda, izrada ekonomski opravdanih mjera i investiciono tehničke dokumentacije u skadu sa važećim propisima.(Član 81a Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine  "Službene novine Federacije BiH" broj: 2/06; 72/07; 32/08; 4/10; 13/10; 45/10;), Pravilnik o energetskom certificiranju objekata ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/10 i prilozi), Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine FBiH", br. 28/10 ) i  Smjernice za  provođenje energetskih pregleda august 2009. godine.
FAZA  2.
Izvođenje građevinsko - zanatskih  radova na utopljavanja objekata  radi uštede energije na osnovu radova izvršenih u  fazi 1.
FAZA  3.
Certificiranje  objekata nakon provedenih ekonomski opravdanih mjera (građevinsko-zanatski radovi) iz faze 2.
Kriteriji za izbor programa su: Raspodjela sredstava vršit će se za programe i projekte u skladu sa općim i posebnim kriterijima .
Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su:
- Kandidirani programi /projekati odnose se na javne objekte/zgrade
- Kvalitet kandidiranih programa /projekata i njihov doprinos u oblasti  uštede enegije i to: socijalni  značajkandidiranih programa/projekata (veći broj korisnika objekta koji je predmet projekta utopljavanja), ekonomskiznačaj (moguće veće uštede energije za ista finasijska sredstva), edukativni (ostvarene uštede energije primjerdobre prakse)
- regionalna zastupljenost;
Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:
- značaj objekta (obrazovni, zdravstveni, kulturni, historijski, umjetnički, arhitektonski);
- prednost programima/projektima koji imaju veće ućešće u sufinansiranju
- objekti u kandidiranim programima/projektima već posjeduju prethodni energetski pregled       
- finansijski plan ( budžet za program/projekat )
III. Neophodna dokumentacija za sudjelovanje
Sredstva iz Javnog poziva po navedenim programima dodjeljuju se na osnovu prijave projekta - programa korisnika i obavezne dokumentacije.
Obrazac za prijavu projekta i obrazac izjave   moraju biti popunjeni na računaru na obrascima koji su dostupni na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja (www.fmpu.gov.ba). Obrazac za prijavu projekta, obrazac Izjave i obavezna dokumentacija treba biti dostavljena prema redoslijedu sa prijavnog obrasca, i poslana u A4 koverti.
Obrasci moraju biti dostavljeni u print i elektronskoj formi na CD u koverti.
Obavezna dokumentacija mora sadržavati:
- Popunjen obrazac za prijavu projekta (obrazac 1.)
- Popunjen obrazac Izjave  (obrazac 2.)
- Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obveznici))
- Dokaz o vlasništvu  ( izvod iz katastra - katastarska čestica)
- Detaljan projekt  ili program sa preciznim predmjerom za koji se traži sufinansiranje
- Finansijski plan ( budžet projekta )
- Preporuku kantonalnog resornog ministarstva ili lokalne zajednice  s potvrdom o sufinansiranju (ukoliko podnosilac ima takvu preporuku)
- Elektronsku verziju obrasca prijave projekta i budžeta (CD)
 
Važne napomene:
U koverti može biti samo jedan projekat, ako ima više projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje.
Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne i opće uvjete za učešće u javnom pozivu.
Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija sudjelovanja iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca
Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu.
Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se neće razmatrati.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju aplikanti sa područja Federacije BiH
IV. Vrednovanje projekata
Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vršit će posebna komisija koju imenuje Federalni ministar prostornog uređenja. Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja Federalnom ministru prostornog uređenja koji donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.
Rezulatati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na (www.fmpu.gov.ba)
Prije donošenja konačne odluke o odabiru Ministarstvo zadržava pravo od aplikanta zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.
Sa odabranim korisnicima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta koji se sufinancira te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.
V. Opće odredbe
Obraci za prijavu po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti na (www.fmpu.gov.ba)
Zahtjev za sudjelovanje s obaveznom dokumentacijom dostavlja se lično ili putem pošte na adresu Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Marka Marulića br. 2., 71000 Sarajevo u zatvorenim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA UTOPLJAVANJE „.
Javni  poziv objavljuje se na (www.fmpu.gov.ba),  u „Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu velikog tiraža.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka i utvrđene forme, neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona
033/726 531 i 033/726 522
Broj: 04-14-4-491/15-8
Sarajevo, 16.06. 2015. godine 
                                                           
                                                                          MINISTAR
                                                                         Josip Martić

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17