opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu člana 22. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 23/99, 21/03 i 33/03)  i Odluke o okvirnom rasporedu sredstava po namjenama i iznosima sredstava za 2014. godinu broj 01-16-2382/14 od 30.7.2014. godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje   

JAVNI POZIV
za dostavu  prijava u svrhu dodjele pomoći u obnovi i izgradnji
 komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima
 gdje žive raseljene osobe i povratnici
Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH o okvirnom rasporedu sredstava po namjenama i iznosu sredstava za 2014. godinu sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM raspoređena su za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici.
Pravo i odgovornost za prijavu
Pravo i odgovornost za dostavu prijava imaju općine, gradovi u BiH, Brčko distrikt, mjesne zajednice, javna preduzeća,  nevladine organizacije i vjerske zajednice (u daljem tekstu: aplikanti).
Vrsta i predmet pomoći
Vrsta i predmet pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture se odnosi na:
Saniranje putne infrastrukture;
Vodosnabdijevanje i kanalizaciju;
Saniranje socijalne infrastrukture (ambulante, škole, domovi kulture i vjerski objekti).
Partnerstvo
Aplikanti su, pri izradi prijava, dužni sarađivati sa povratnicima, raseljenim osobama i izbjeglicama, nevladinim sektorom i drugim subjektima relevantnim za pitanja povratka.
Izrada i način dostave prijava
Prijava je na propisan način popunjen i ovjeren aplikacioni formular. Za svaku vrstu pomoći  kreiran je aplikacioni formular koji je dostupan na WEB stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (Ministarstvo) www.mhrr.gov.ba, a može se podići i u regionalnim centrima Ministarstva, na adresama kako slijedi: 
-Regionalni centar Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo, tel. 033/714-207;
-Regionalni centar Banja Luka, Jevrejska 73, Banja Luka, tel. 051/223-580;
-Regionalni centar Mostar,  Mladena Balorde 77,  Mostar, tel. 036/555-841;
-Regionalni centar Tuzla, Kralja Tvrtka 2, Tuzla, tel. 035/253-603.
Jedan aplikacioni formular tretira samo jednu od naprijed navedenih vrsta pomoći. Unutar jednog aplikacionog formulara moguće je obuhvatiti jedan ili više mikrolokaliteta. Aplikant može aplicirati samo za jednu od tri moguće vrste pomoći koju je odabrao kao svoj prioritet.
Prijava/popunjen i ovjeren aplikacioni formular se kovertira i poštom dostavlja na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH broj 3, 71 000 Sarajevo, sa oznakom “JAVNI POZIV – prijava za dodjelu pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture''.
Kriteriji za dodjelu pomoći
Kriteriji za donošenje Odluke o dodjeli pomoći su:
Broj direktnih korisnika (povratnici, raseljene osobe)
Finansijska vrijednost projekta;
Sufinansiranje od strane općina i drugih subjekata;
Trajanje projekta;
Ranije korištena pomoć za apliciranu oblast;
Ravnomjerna regionalna raspodjela
Procedura
Na osnovu podataka prezentovanih aplikacionim formularom, Ministarstvo će putem svojih regionalnih centara, po potrebi vršiti kontrolu prezentovanih podataka, te evidentirati, sistematizovati i analizirati podatke.
Ministarstvo će izvršiti evaluaciju dostavljenih podataka po objavljenom Javnom pozivu i predložiti Komisiji za izbjeglice i raseljene osobe BiH listu projekata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.
Odluku o izboru prioritetnih projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture donosi Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH.
Po donošenju Odluke, izabrane općine rade i implementiraju projektne prijedloge. U slučaju da općina nije podnosilac aplikacije za odobreni projekat, ista u saradnji sa izabranim aplikantom implementira projekat.
U skladu s procedurama, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, vrši monitoring realizacije projekata.
Finansijsku realizaciju vrši Fond za povratak BiH u skladu s važećim pravilima i uspostavljenim procedurama.
Rok za dostavu prijava
Rok za dostavu prijava je petnaest dana od dana objave Javnog poziva.
Ranije Ministarstvu dostavljeni zahtjevi za pomoć u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture se moraju obnoviti,  u skladu sa ovim javnim pozivom.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.
Sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti na telefone broj:
033/703-950, 033/703-951 ili telefonske brojeve regionalnih centara. 
                       
   
   
                                          M I N I S T A R
                                      Mr.  sc. Damir Ljubić

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17