opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije «Transfer - poticaji privredi» Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu broj: 01-02-389/14 od 11.07.2014. godine, Ministarstvo privrede objavljuje
JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA  POTICAJI PRIVREDI  ZA 2014. GODINU-LOT 1.1
I. PREDMET NATJEČAJA
Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Transfer - poticaji privredi” Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu usvojila je Vlada Srednjobosanskog kantona na 81. sjednici održanoj dana 10.07.2014. godine, Odluka broj: 01 – 02 – 389/14 od 11.07.2014. godine.
Predmet javnog natječaja je prikupljanje programa – projekata za raspodjelu sredstava sa pozicije 'Transfer - poticaji privredi“ utvrđenog Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj 1/14) Ministarstvu privrede Srednjobosanskog kantona.
Naziv projekta: Lot 1.1. - Izgradnja poduzetničke infrastrukture
II. PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju Općine koje imaju odluke općinskih vijeća o izgradnji poduzetničke infrastrukture. Projekti koji budu odabrani za sufinanciranje moraju se realizirati na prostoru Srednjobosanskog kantona.
Ne mogu se kandidovati slijedeći projekti: kupovina udjela u društvima, ulaganje u kockarnice, ulaganje u vrijednosne papire, ulaganje u poljoprivredu za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnivanje stada ili jata, u projekte za koji su predviđeni poticaji i premije, finansiranje ekološki neprihvatljivih projekta, ugostiteljske objekte koji imaju pretežno točenje alkoholnih pića, te za obrtna sredstva.
Nemaju pravo učešća na natječaju subjekti kojima od strane Ministarstva privrede nije prihvaćen izvještaj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim poticajnim sredstvima.
III. SADRŽAJ PROGRAMA – PROJEKTA
Program – projekat mora biti urađen sadržajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji.
Da bi program – projekt bio predmet razmatranja stručne komisije potrebno je dostaviti slijedeće:
1. Podaci o ponuđaču: naziv, adresa, tel/fax, e-mail, osoba za kontakt, pravni status, vlasništvo, registrirani kapital / ulog, identifikacijski broj, transakcijski broj, datum registracije, vrsta djelatnosti, broj uposlenih po zahtjevu iz programa, troškovi investicije – ukupna ulaganja, iznos sredstava koji se traži od Ministarstva privrede.
2. Kompletan program – projekat.
Program – projekat obavezno mora sadržavati: glavni investicioni projekt, sažetak, te uredno popunjene obrasce iz tenderske dokumentacije.
3. Obavezni prilozi (originali ili ovjerene kopije):
- Rješenje iz sudskog registra sa svim pojedinačnim prilozima / rješenje o odobrenju nadležne općine za obavljanje djelatnostI,
- Uvjerenje o poreznoj registraciji / uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost,
- Izvještaj o finansijskom poslovanju – bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2013. godinu ili prijava za razrez poreza na dobit,
- Uvjerenje nadležnih institucija o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje sa 31.06.2014. godine) s podacima o broju prijavljenih radnika,
- Uvjerenje o plaćenim poreznim obavezama ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja, a obaveznici poreza na dodanu vrijednost i uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima ili potpisan sporazum o odgodi plaćanja, zaključno sa 31.06.2014.godine,
- Uvjerenje nadležnog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuđivano u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja,
- Potpisanu i ovjerenu izjavu o nakani namjenskog korištenja sredstava,
- Odluka o osnivanju poduzetničke zone izdana od strane jedinice lokalne samouprave ,kantona
- Dokaz o posjedovanju projektne dokumentacije za poduzetničku zonu ili da je u fazi izrade projektne dokumentacije,
- Dokaz o obuhvaćenosti zone prostornim planom jedinice lokalne samouprave,
- Dokaz o uplati naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije,
- Ostale dokumente koji se traže tenderskom dokumentacijom.
Napomena: Sve kopije moraju biti ovjerene od nadležnog tijela. Sva dokumenta moraju biti priložena i izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa u FBiH i ne mogu biti starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva. U suprotnom kompletan program – projekat biti će odbijen i neće biti predmet daljnjeg razmatranja.
Program i sva dokumentacija tražena javnim natječajem i tenderskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logičkim redom (prema popisu dostavljenih dokumenata).
Izbor korisnika izvršit će stručna komisija na osnovu propisanih kriterija. Spisak programa – projekata koje prihvati stručna komisija bit će objavljen najkasnije 21 dan od zadnjeg dana za podnošenje projekta – programa na oglasnoj tabli Ministarstva privrede i Vlade SBK te na web stranici Vlade SBK: www.sbk-ksb.gov.ba.
Ponuđači čije programe – projekte ne prihvati stručna komisija mogu Ministarstvu privrede uložiti prigovor u roku od 7 dana od dana objave rezultata radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene programa.
Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada SBK i ista će biti objavljena u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona.
Broj prihvaćenih programa – projekata, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje korisniku, ovisit će isključivo o visini kvalitete i stepenu povoljnosti programa – projekta.
IV. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA I IZBOR KORISNIKA
Lot 1.1 Izgradnja poduzetničke infrastrukture
- Kvaliteta ponuđenog projekta 30%
- namjena poduzetničke zone (proizvodno-prerađivački privredni subjekti, tehnološko-razvojno-inovacioni centri, logističko-distributivni centri) 30%
- stanje infrastrukture do zone 20%
- stepen samofinansiranja 10%
- osiguranje sredstava iz drugih izvora 10%
Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 50.000,00 KM.
V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u vremenu od 09,00-14,00 sati u Ministarstvu privrede SBK, na adresi Prnjavor 16, Travnik (bivša zgrada ŽAS-a), uz ovjeren 3. primjerak virmana o uplati nerefundirajućeg iznosa od 50,00 (pedeset) KM po jednom primjerku.
Uplata se vrši na depozitni račun Vlade SBK br: 132-010-20125367-50 NLB banka d.d. Tuzla, vrsta prihoda 721119, poziv na broj 0161000000 sa naznakom «otkup dokumentacije - Poticaj privredi“.
VI. PODNOŠENJE PROJEKTA
Zapečaćeni programi-projekti sa odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostavljaju na adresu:
Ministarstvo privrede / gospodarstva, Stanična 43
72270 TRAVNIK
sa naznakom : „NE OTVARATI – po javnom natječaju - „Poticaji privredi“
Rok za dostavu programa-projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave ovog javnog poziva za natječaj.
Projekti – programi primljeni nakon isteka roka neće biti razmatrani.
VII. TROŠKOVI PROJEKTA – PROGRAMA
U postupku javnog natječaja Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove učesnicima natjecanja, te zadržava pravo da projekat-program prihvati u cijelosti, djelomično ili ga u potpunosti odbije, poništi javni natječaj ili odbaci sve projekte-programe u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.
Ministarstvo privrede neće snositi nikakvu odgovornost prema učesnicima natjecanja, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima-projektima neće se vraćati.
VIII. OSTALE ODREDBE
Sa subjektima čiji se programi-projekti prihvate, Ministarstvo privrede SBK će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u namijenjene svrhe.
Sve dodatne informacije vezane za natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 511 – 217 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
MINISTAR
dr.sc. Sedžad Milanović

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17