opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„KOSTAJNICA“ d.o.o.,Kreševo
NADZORNI ODBOR
Ul. fra Grge Martića b.b., Kreševo
Temeljem članka  19. I 26. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, na temelju Odluke Nadzornog odbora broj 94-AB/14, sa sjednice od 09.IX.2014.godine, raspisuje:
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
I
Opis pozicije;
1.    direktor
Organizacija i vođenje poslova javnog poduzeća, Izvještavanje Nadzornog odbora javnog poduzeća na zahtjev Nadzornog odbora, provedba Statuta i Etičkog kodeksa, izrada i realizacija planova poslovanja, donošenje i provođenje propisa o javnim nabavkama, kontrola implementacije javnih nabavki i izvješćivanje odbora za reviziju i nazornog odbora, pripreme prijedloga za raspodjelu dobiti, zapošljavanje i otpuštanje uposlenika prema Pravilniku o radu i važećim propisima, zastupanje poduzeća prema trećim osobama, implementira Etički kodeks u poduzeću, odgovara za zakonit rad javnog poduzeća i druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja javnog poduzeća.
II
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete:
-    posjedovanje najmanje četvrtog stupnja srednje stručne spreme,
-    da nema zakonskih zapreka za obavljanje ovih poslova, i
-    da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva
III
Direktora Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo imenuje Nadzorni odbor uz suglasnost Načelnika Općine Kreševo, na period od četiri godine.
Svi kandidati sa liste za uži izbor bit će pozvani na intervju.
IV
Prijavi treba priložiti:
- dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
- dokaz o stupnju školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.IV.1992. godine),
- dokaz o radnom iskustvu,
- uvjerenje od nadležnog policijskog organa da nije kažnjavan (ne stariji od šest mjeseci),
- uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi protiv njega kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci),
- ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat odgojne mjere na bilo kojoj razini BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (članak XI.1. Ustava Bosne i Hercegovine i nije izabrani stranački dužnosnik, nositelj javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine „Službene novine F BiH, broj:70/08“) i
- program rada za mandatni period.
V
Podnositelj prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od deset dana od dana isteka roka za podnošenje prijave neće biti uzet u dalje razmatranje.
VI
Natječaj se objavljuje u Službenim novinama Federacije BiH i Dnevnom Listu.
Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana  posljednjeg objavljivanja natječaja.
Prijave se podnose osobno ili dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, ul fra Grge Martića b.b., 71260 Kreševo, sa naznakom „Za izbor i imenovanje direktora“.
Broj: 95-AB/14
Datum,23.09.2014.godine                                                                         


                       predsjednik                                                                                                                                            Nadzornog odbora
                                                               Josip Tolo                      

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17