opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
ID broj:4236581600001
Fra. Grge Martića 143.

Broj: 122-AB/14
Kreševo, 27.10.2014.godine
Na temelju članka 19. i 62. Statuta javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, broj: 01-02-1161 od 20.06.2013.god. , Nadzorni odbor JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo dana 23.10.2014.godine, donio je Odluku broj: 121-AB/14 na osnovu koje se raspisuje:
NATJEČAJ
ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDITATA ZA ODBOR ZA REVIZIJU
J.K.P. „KOSTAJNICA“ D.O.O. KREŠEVO

        I
Raspisuje se natječaj za predlaganje kandidata za predsjednika i dva člana Odbora za reviziju JKP „Kostajnica“d.o.o. Kreševo.
         II
Nadzorni odbor provodi postupak za odabir i većinom glasova svojih članova predlaže kandidate za predsjednika i članove Odbora za reviziju Skupštini Društva, koja imenuje predsjednika i članove Odbora za reviziju.
          III
Predsjednika i članove Odbora za reviziju bira se na razdoblje period od četiri godine.
IV
Kandidati za predsjednika i za članove Odbora za reviziju moraju  pored općih uvjeta mora ispunjavati i posebne uvjete:
a)    Posjedovanje najmanje četvrtog stupnja srednje stručne spreme,
b)    Najmanje jedna godina iskustva na poslovima financija, računovodstva ili gospodarskog prava
c)    Poželjno posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu ili certifikata ovlaštenog revizora.             V
Prijava kandidata treba sadržavati:
•    Kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
•    Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
•    Dokaz o radnom iskustvu na poslovima financija, računovodstva ili gospodarska prava.
•    Uvjerenje o državljanstvu, ne stariji od tri mjeseca (izvornik ili ovjerenu presliku),
•    Ovjerenu izjavu kandidata da; nije otpušten iz državne službe kao rezultat odgojne mjere na bilo kojoj razini BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (članak XI.1. Ustava Bosne i Hercegovine i nije izabrani stranački dužnosnik, nositelj javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobima interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine „Službene novine F BiH, broj:70/08“).


         VI
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od prijema obavijesti o rezultatima javnog natječaja i to:
•    Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi protiv njega kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci),
•    Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od mjerodavnoga suda i mjerodavnoga MUP-a,ne stariji od tri mjeseca (izvornik ili ovjerenu presliku),

       VII
Prijave s traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:
JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
 ul.fra. Grge Martića br.143
71260 Kreševo
 uz naznaku „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ODBOR ZA REVIZIJU- NE OTVARATI“
VIII
Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od objavljivanja.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obaviješteni i pozvani na razgovor.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

                                                                                                               Predsjednik
                                                                                                                   Nadzornog odbora
                                                                                                    
                                                                                                              Josip Tolo

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17