opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na temelju članka 2.12. točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/2, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 9/10 ,37/10 i 74/11) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje dva člana Općinskog  izbornog povjerenstva Općine Kreševo, broj:01-02-2231/14 od 22.11.2014. godine Općinsko vijeće Kreševo raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje dva (2) člana Općinskog izbornog povjerenstva Kreševo
Raspisuje se javni natječaj za imenovanje dva (2) člana Općinskog izbornog povjerenstva Kreševo .
Članove Općinskog izbornog povjerenstva Kreševo imenuje Općinsko vijeće Kreševo, uz suglasnost Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Heregovine na period od sedam (7) godina.
Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete.
 Opći uvjeti:
1.    članovi izbornih povjerenstava  su osobe sa pravom glasa,
2.    članovi izbornih povjerenstava su osobe sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provođenju izbora.
3.    Sastav Općinskog izbornog povjerenstva treba biti multietničan u smislu članka 2.14 Izbornog zakona BiH i treba osigurati zastupljenost manjeg spola od najmanje 40%.
Posebni uvjeti:
1.    da ima prebivalište u općini Kreševo,
2.    da ima završen Pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školu, odnosno VI/1 stepen stručne spreme društvenog smjera,
3.    da posjeduje iskustvo u provođenju izbora što podrazumijeva: članstvo u izbornom povjerenstvu, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora, objavljivanje stručnih i znanstvenih radova u oblasti izbora.
Izuzetno od odredbi iz točke 3. posebnih uvjeta ovog Javnog oglasa, član Općinskog izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stupanj stručne spreme iako ne posjeduje iskustvo u provedbi izbora.   
Sukladno članku 2.3  Izbornog zakona BiH za člana Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba:
1. koja se ne može kandidovati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7, i 1.7a Izbornog zakona BiH,
2. koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili  glavnog odbora)
3. koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog tijela, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog zakona BiH,
4. koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti i
5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri (4) godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke.
6.koja je zastupnik, odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravomoćnom sudskom presudom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci ili duže.
Potrebna dokumentacija:
1.    Kraći životopis sa osobnim podacima (ime i pezime, ime oca, jedinstveni
                              matični broj, točna adresa, broj telefona kao i podatke o kretanju u službi),
2.    Ovjerena fotokopija diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme,
3.    Ovjerenu fotokopiju osobne iskaznice,
4.    Uvjerenje o prebivalištu izdano od strane CIPS-a
5.    Dokaz o izbornom iskustvu za kandidata ( potvrda Općinskog izbornog povjerenstva o radu u biračkom odboru, rješenje o imenovanju u općinsko izborno povjerenstvo ili birački odbor ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima iskustvo),
6.    Svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti,
7.    Svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz člana 2.3 Izbornog zakona BiH ( da nije član najvišeg izvršno-plitičkog tijela političke stranke ili koalicije, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da nije izrečene kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je osobno odgovoran u posljednje četiri godine računajući od dana pravomoćnosti odluke).
8.    uvjerenje o nekažnjavanju,
9.    popunjen upitnik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.
Napomena: Upitnik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH može se dobiti na Info-centru općine Kreševo.
Po zatvaranju Javnog natječaja Povjerenstvo za izbor će izvršiti klasifikaciju kandidata. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja, povjerenstvo  će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervju, te istu će dostaviti Općinskom vijeću Kreševo na razmatranje i odlučivanje. Svoju odluku o imenovanju Općinsko vijeće će dostaviti na suglasnost Središnjem izbornom povjerenstvu BiH.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave na Javni natječaj sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na protokol Općine Kreševo (prijem podnesaka) ili poštom  na sljedeću adresu:
Općinskki načelnik
Povjerenstvo za  izbor
Ul. Fra.Grege Martića 49
71260 Kreševo
s naznakom „Javni natječaj za imenovanje 2 člana Općinskog izbornog povjerenstva – ne otvaraj“
Javni natječaj će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici općine Kreševo i na oglasnoj ploči općine Kreševo.
Javni natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Kanton Središnja Bosna                                        PREDSJEDATELJ
OPĆINA KREŠEVO                                             OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINSKO VIJEĆE                                               Mirsad Beganović
Broj:01-02-2231-1/14
Kreševo, 26.11.2014. godine     

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17