opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-05-2269/14.
Kreševo, 26.11.2014.godine
Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Sl. novine Federacije BiH» br.12/03, 34/03 i 65/13), a u svezi sa člankom 24. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Sl. novine Kantona Središnja Bosna broj 13/13.) i Odluke Općinskog vijeća Kreševo broj 01-02-882/14 od 19.4.2014. u postupku utvrđivanja prijedloga dva člana Povjerenstva za JPP, Općinski načelnik Općine Kreševo objavljuje:
 
                                       J A V N I   N A T J E Č A J
I Predmet Javnog natječaja
  1. Utvrđivanje prijedloga dva (2) promjenjiva člana Povjerenstva za javno-privatno partnerstvo.     
II Opis pozicije
-    Povjerenstvo za JPP imenuje Vlada Kantona a sastoji se od 5 članova od kojih su 2 promjenjiva koje također imenuje Vlada Kantona na prijedlog Općinskog vijeća lokalne zajednice na čijem području se nalazi projekat javno privatnog partnerstva  a provodi postupak ocjenjivanja i odobravanja prijedloga projekata JPP-a dokumentacije za nadmetanje te konačnih nacrta ugovora sukladno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu KSB,
-    Obavlja i druge poslove iz članka 25.Zakona o javno-privatnom partnerstvu KSB.
Mandat članova Povjerenstva za JPP je 4 (četri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.
Naknada za rad  članova Povjerenstva će se utvrditi odlukom Vlade KSB.
III Kandidati za imenovanje u Povjerenstvo za JPP moraju ispunjavati:
          -opće i
          -posebne uvjete
a)    opći uvjeti za imenovanje
-    da je državljanin BiH
-    da je stariji od 18 godina
-    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
-    da se na njega ne odnosi članak IX. Ustava BiH
b)    posebni uvjeti za imenovanje
- VSS – VII stupanj – strojarski fakultet (odsjek za strojarski proizvodni inženjering, odsjek za energetiku, procesnu tehniku i oklišno inženjerstvo,odsjek za tehnologiju drva), arhitektonski fakultet (odsjek za urbanizam i prostorno planiranje), elektotehnički fakultet (odsjek za elektroenergetiku), građevinski fakultet (odsjek za konstrukcije, odsjek za geodeziju), prometni fakultet (odsjek za cestovni promet), šumarski fakultet (odsjek za šumarstvo), rudarsko-geološko-građevinski fakultet (rudarski odsjek, geološki odsjek, građevinski odsjek, odsjek bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, odsjek sigurnosti i pomoći), ekonomski fakultet (odsjek ekonomije), ili pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugoga ciklusa bolonjskoga sustava studiranja (300 ECTS bodova), odgovarajuće struke i smjera s kontiutetom u struci i smjeru u oba ciklusa, već navedenih struka.
-  najmanje pet godina radnog staža u struci.
- da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.    
IV Podnošenje prijava
Uz prijavu kandidati trebaju priložit dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:
- kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
- uvjerenje o državljanstvu
- ovjeren preslik diplome
- ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe
- ovjerenu izjavu da ne podliježe članku IX Ustava BiH
- uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.
- uvjerenje radnog staža u struci.
Dokumenti koji se prilažu moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije.
Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se u propisno zapečaćenoj koverti, osobno ili putem pošte na adresu: Općina Kreševo – Općinski načelnik, ul. Fra G. Martića br. 49 Kreševo, uz naznaku «Prijava na Javni natječaj za utvrđivanje prijedloga 2 promjenjiva člana „Povjerenstva za JPP“ ne otvaraj.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Službenim novinama Federacije BiH»
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
V Ostale informacije
Javni natječaj će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, Službenim novinama Federacije BiH, službenoj stranici Općine i Oglasnoj ploči Općine Kreševo.
Povjerenstvo koje je imenovao Općinski načelnik će dostaviti rang listu prijedloga za konačno imenovanje Općinskom vijeću u roku od 15 dana.
U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu poštovani principi i postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje sukladno Zakonu.
Prigovor se podnosi Općinskom vijeću Kreševo, a kopija Ombdsmanu za ljudska prava.               
                                                                                
      
                                                           OPĆINSKI NAČELNIK
                                                               Radoje Vidović   

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17