opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina
Federacija BIH
Kanton Središnja Bosna/SBK
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-38-865/15
Kreševo, 18.5.2015.g.  
Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.V.2008. godine, Općinski načelnik raspisuje
 
                             JAVNI   NATJEČAJ
                             za dodjelu stipendija
1.    studentima  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja sa područja općine Kreševo;
2.    studentima magistarskog i doktorskog studija sa područja općine Kreševo;
3.    studentima I. godine Dislociranog studija glazbene umjetnosti u Kreševu sa područja  BiH.
                                             I.
Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2014./2015. godinu i isplaćivat će se u 2 jednaka obroka.
Visina mjesečne stipendije utvrdit će se sukladno  proračunskim mogućnostima Općine Kreševo i bit će regulirana ugovorom o stipendiranju.
                                            II.
1.    Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Kreševo imaju studenti  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja sa područja općine Kreševo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani BiH,
- da imaju prebivalište na području općine Kreševo,
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja,
- da nisu stariji od 26 godina
- da su u statusu redovitog studenta.
2.    Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Kreševo imaju studenti  magistarskog i doktorskog studija sa područja općine Kreševo koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani BiH,
- da imaju prebivalište na području općine Kreševo,
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja.
3.    Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Kreševo imaju studenti I.godine Dislociranog studija glazbene umjetnosti u Kreševu koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su državljani BiH,
- da imaju prebivalište na području BiH,
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja.

                                            III.
Prioritet pri dodjeli stipendija imat će studenti koji studiraju fakultete za deficitarna zanimanja, i to:
 - zdravstvenih znanosti,
 - prirodoslovno-matematičkih znanosti (prednost ima studij matematike),
 - tehničkih znanosti.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:
- uspjeh u učenju,
- da nisu ponavljali godinu studija,
- socijalno-ekonomski status,
- godina studija.
                                            IV.
Uz prijavu na natječaj svi kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
- uvjerenje o državljanstvu,
- potvrda o prebivalištu,
- uvjerenje/potvrdu fakulteta da su upisani na odgovarajuću godinu studija,
- fotokopiju indeksa,
- ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja,
- izvadak iz matične knjige rođenih,
- kućnu listu.
Dodatni dokazi koje trebaju dostaviti kandidati - studenti  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja:
- potvrdu o statusu redovitog studenta u 2014./2015.godini,
- uvjerenje visokoškolske ustanove s prijepisom ocjena iz prethodne godine studija i izračunatim prosjekom.
Dokazi o statusnim povlasticama:
- dokaz o invalidnosti roditelja ili kandidata,
- uvjerenje Centra za socijalni rad da je student iz obitelji korisnika socijalne pomoći,
- uvjerenje o statusu djeteta bez oba roditelja.
Dokaze o socijalnom statusu - obiteljski standard:
- uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove  obiteljskog domaćinstva,
- za sve članove domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine, ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
- za sve članove obiteljskog domaćinstva uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje,
- potvrdu o visini dohotka. Samo za članove zajedničkog domaćinstva koji prihode ostvaruju samostalnim radom-obrt, poljoprivreda i sl. (nadležna porezna uprava),
- dokaz o drugim prihodima obiteljskog domaćinstva.
                                            V.
Rok za podnošenje prijava je 28 dana od dana objave Natječaja.
Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti, osobno, u pisarnici Općine Kreševo ili putem pošte na adresu:
Općina Kreševo, Ul. fra.Grge Martića 49, Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija, uz naznaku „prijava na natječaj - ne otvarati“
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Kreševo ili na tel. br. 806-602.
                                                                  

                                                                 OPĆINSKI  NAČELNIK
                                                                     Radoje Vidović
                                                    

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17