opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
TRAVNIK
Ministarstvo, obrazovanja, znanossti, kulture i športa
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Na osnovu članova 9, 57. i 58. Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 8/05 i 3/10) ministar  obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport
iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu

I
Raspisuje  se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015.godinu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 5/15), a u skladu sa Odlukom, Vlade Srednjobosanskog kantona , o donošenju Programa i kriterija raspodjele sredstava za sport za 2015. godinu, broj 01-02-261/15 od 18.05.2015. godine, koji se odnosi na sredstva utvrđena za  17. razdjel, ekonomski kod 614100 sa pozicije „Transfer za sport “.
II
Novčana sredstva će se dodjeljivati za sufinanciranje projekata i aktivnosti u cilju ostvarivanja javnog interesa na nivou Srednjobosanskog kantona, shodno raspoloživim sredstvima u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu i Zakonu o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu.

III
Nosioci sportskih aktivnosti: sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, sportski savezi, sportski klubovi invalidnih lica i sportisti pojedinci, mogu aplicirati na Javni poziv ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
         
-    da im je sjedište na području SBK/KSB
-    da su registrirani u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH 
-    da daju podršku razvoju sporta
-    da daju podršku za aktivnost i uključivanje školske populacije kao i lica sa invaliditetom u rad udruženja iz oblasti sporta
IV
Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti iz člana III, čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na:
a)    Učešće na ligaškim prvenstvenim takmičenjima koje organizuju nadležni sportski savezi na području Kantona (kantonalna takmičenja), na području FBiH (federalna takmičenja) ili na prostoru BiH (državna takmičenja).
b)    Aktivnosti i takmičenja sportskih klubova koji nemaju ligaška takmičenja (turniri i sezonska takmičenja)
c)    Sportski klubovi koji su organizatori zvaničnih državnih i međunarodnih takmičenja
d)    Aktivnosti i takmičenja sportskih klubova invalida
e)    Sportske aktivnosti i takmičenja učenika osnovnih škola, srednjih škola i studenata
f)    Pripreme i takmičenja perspektivnih sportista koji su članovi reprezentativnih selekcija BiH
g)    Sportski savezi sa projektima: organiziranje ligaških takmičenja, seminara, manifestacija od značaja za Kanton i šire, manifestacija koje uključuju masovnije učešće školske djece i omladine s ciljem poboljšanja zdravlja (rekreativni sport i sport za sve).
V
        
         Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana IV. 
         obavezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.    Ispravno popunjeni prijavni obrazci (obrazac br.1 popunjavaju sportski klubovi i sportski klubovi invalidnih lica; obrazac br. 2 popunjavaju sportski savezi i druga udruženja iz oblasti sporta).
Popunjeni prijavni obrasci br.1 za sportske klubove moraju biti ovjereni i potpisani od strane odgovarajućeg kantonalnog granskog sportskog saveza (original ili ovjerena kopija).
Klubovi koji su članovi granskih sportskih saveza na federalnom ili državnom nivou, dužni su dostaviti ovjerene i potpisane obrasce od navedenih saveza (original ili ovjerena kopija).
Neovjeren Obrazac od odgovarajućeg granskog saveza, smatrat će se nevažećim.
2.    Prijedlog projekta/programa (manifestacije, priredbe, sportska takmičenja,
       akcije i sl. - obavezan za sve podnositelje zahtjeva)
3.    Broj transakcijskog računa i potvrda od banke da isti nije blokiran.
4.    Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj).
5.    Popunjen obrazac br. 5 - Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobijenih iz Budžeta Kantona u 2014.godini .
   Prijavni obrasci br.1, br. 2, obrazac br. 4 (prijedlog projekta) i obrazac br.5  (o namjenskom utrošku sredstava),
   mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:
                                                                         www.mozks-ksb.ba
Dostavljanje navedenih dokumenata obavezno je za svakog podnosioca prijave bez obzira da li je prethodnih godina dostavljao traženu dokumentaciju.

VI
      Prijave za dodjelu sredstava sportistima pojedincima iz člana III ovog Javnog poziva, podnose se isključivo na prijavnom obrascu 3. 
      Prijave sportista pojedinaca u bilo kojoj drugoj formi osim u formi navedenog obrasca, kao i prijave sportista koji su članovi neke od reprezentativnih selekcija BiH koje nisu ovjerene od nadležnog granskog saveza, neće se uzimati u razmatranje.
      Ukoliko se podnosi prijava za sportistu pojedinca koji je bio uvršten u Program raspodjele sredstava za 2014.godinu, uz prijavni obrazac treba dostaviti i popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dobijenih iz Budžeta Kantona u 2014.godini na obrascu br.5.
Prijavni obrazci br.3, obrazac br.4 (prijedlog projekta) i obrazac br.5 (o namjenskom utrošku sredstava), mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta (navedena u članku 5.).
                                            
VII
       Prijave navedenih nosioca sportskih aktivnosti iz člana III. ovog poziva koji su bili uvršteni u Program raspodjele sredstava za sport za 2014.godinu, a koje ne budu sadržavale popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku dobijenih sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog Kantona u 2014. godini (obrazac br. 5), neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava za 2015.godinu.
       Sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, sportski savezi, sportska udruženja invalidnih lica i sportisti pojedinci koji nisu dobili sredstva iz Budžeta Kantona za 2014.godinu, također trebaju dostaviti popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava (obrazac br. 5), s time da će u odgovarajuće rubrike napisati da nisu dobili sredstva.
       Korisnici sredstava dužni su u svojim arhivama posjedovati i čuvati financijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava, te su obavezni, na zahtjev Ministarstva i drugih nadležnih organa , dostaviti iste na uvid.

VIII

Sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, sportski klubovi invalida i sportisti pojedinci, mogu aplicirati maksimalno sa dva projekta u toku kalendarske godine.

                                                                                     IX
    Prijave na Javni poziv sa obaveznom dokumentacijom navedenom u članu V. (za klubove i druga sportska udruženja) ili u članu VI (za sportiste pojedince), dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „ za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta SBK/KSB za 2015.godinu“- NE OTVARATI, na protokol Vlade SBK/KSB ili poslati putem pošte na adresu:

KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
      
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
                   
Ul. Stanična 43
72 270 Travnik
         
Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv traje 30 dana i teče od dana objave na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta    www.mozks-ksb.ba
    NAPOMENA:
       Svi prispjeli zahtjevi od 01.01.2015. godine do dana objavljivanja Javnog poziva , a koje su uputili sportski klubovi i udruženja iz oblasti sporta kao i sportisti pojedinci, smatraju se nevažećim i trebaju se ponoviti u skladu sa Javnim pozivom.   

Nepotpune, neovjerene i zakašnjele prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj : 05-14-570/15
Travnik, 22.05.2015. godine
                                                                             
                                                                                      M I N I S T A R
                                                                                         Jozo  Jurina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17