opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
                                                                                                TRAVNIK
Ministarstvo, obrazovanja, znanossti, kulture i športa
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03), te člana 33. Zakona o kulturi („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:13/06) i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o prihvaćanju programa i kriterija raspodjele sredstava za kulturu i znanost za 2015.godinu, broj: 01-02-262/15 od 18.05.2015.godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta  objavljuje
JAVNI   POZIV
ZA ODABIR PROGRAMA/PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA  ZA  OBLAST KULTURE  U 2015.GODINI
 
I      PREDMET  POZIVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje programa – projekata za raspodjelu sredstva sa pozicije „Transfer za kulturu i znanost“ utvrđenog budžetom Srednjobosanskog kantona za 2015.godinu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:5/15) Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Program i kriterije raspodjele sredstva za kulturu i znanost planiranih Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2015.godinu usvojila je Vlada SBK na  103.sjednici održanoj 14.05.2015.godine svojom Odlukom, broj:01-02-262/15 od 18.05.2015.godine.
Projekti i aktivnosti koje će se realizirati podijeljeni su u slijedeće kategorije:
Kategorija 1.   -Sredstva ustanovama iz kulture
Kategorija 2.   -Sredstva udrugama građana iz oblasti kulture
Kategorija 3.  - Sredstva pojedincima
II   PRAVO   UČEŠĆA
Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na području Kantona u skladu sa Zakonom o kulturi („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 13/06) i koja su opravdali dodijeljena sredstva po Javnom pozivu  iz prethodne godine.
III   POTREBNA DOKUMENTACIJA  
Svi zainteresirani dužni su svoje projekte/programe prijaviti na propisanim aplikacijskim obrascima uz detaljan opis glavnog projekta/programa.
Prijava mora da sadrži:
1.    Obrasce aplikacijske dokumentacije - (Obrazac broj 1., 2., 3.)
2.    Glavni  program/projekat
3.    Obavezni prilozi (originali ili ovjerene kopije):
a.    Rješenje o registraciji nadležnog suda  (pravna lica)  i upisu u Registar udruženja Ministarstva pravosuđa i uprave SBK (udruženja građana) / identifikacijski dokument (pojedinac)
b.    Uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj (pravna lica)
c.    Kopija ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog računa (pravna i fizička  lica)
d.    Godišnji program i finansijski plan, s odlukom o prihvaćanju istog
Napomena:
Dokumentaciju pod a), b), c)  - aplikant nije u obavezi dostaviti ukoliko je isti bio već predmet raspodjele sredstava u prethodnoj godini (2014.godine) osim u slučaju da je došlo do izmjene u navedenoj dokumentaciji ili da prvi put aplicira na Javni poziv raspisan od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK.
Svaka kategorija je neovisan paket za određivanje vrijednosti. Aplikanti koji podnose prijave za najviše dva projekta / programa dužni su dostaviti samo jednom dokumentaciju traženu iz tačke III.3. (a,b,c,d) dok glavni projekat sa posebnim kriterijima  dostavljaju posebno za svaki projekat uz propisanu aplikacijsku dokumentaciju.
Shodno članu 35. Zakona o kulturi (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 6/13) kojim je propisano da stvaraoci programa u oblasti kulture koji se sufinansiraju  iz kantonalnog budžeta u 2015.godini podnose Ministarstvu najkasnije do konca februara 2016.godine izvještaj o realizaciji programa iz oblasti kulture na Obrascu K-4. koji je dio aplikacijske dokumentacije javnog poziva i koji je dostupan na stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – www.mozks-ksb.ba.
Sve kopije moraju biti ovjerene od nadležnog tijela. U suprotnom cijeli program-projekat bit će odbijen i neće biti predmet daljeg razmatranja.
Program i sva dokumentacija tražena po javnom pozivu i aplikacijskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logičkim redom prema popisu dostavljenih dokumenata.
Izbor korisnika izvršit će stručna komisija na osnovu propisanih kriterija.
Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada SBK i ista će biti objavljena u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – www.mozks-ksb.ba.
IV   KRITERIJI  ZA OCJENU  PROGRAMA  I  IZBOR   KORISNIKA
Posebni kriteriji za raspodjelu sredstva za kategorije 1., 2. i 3.  su :
1.    Ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
2.    Masovnost (broj aktivnih / pasivnih članova koji su obuhvaćeni projektom/programom, broj sekcija...)
3.    Kvalitet kandidovanog  projekta
4.    Stepen doprinosa afirmisanju kulture i tradicije Kantona i šire
5.    Uspjesi na državnom i međunarodnom planu (afirmisanje kulturnih vrijednosti Kantona i BiH)
6.    Afirmisanje stvaralaštva mladeži te stručno osposobljavanje i obrazovanje kadrova za pozive u oblasti kulture
7.    Afirmisanje i zaštita kulturno-povjesnog i prirodnog naslijeđa
8.    Afirmiranje kulturnog turizma
9.    Kulturološka istraživanja
10.    Dugogodišnji kontinuirani rad u pojedinoj oblasti
V   PREUZIMANJE  NATJEČAJNE  DOKUMENTACIJE
Svi prijavitelji koji ispunjavaju opće i posebne kriterije, aplikacijsku dokumentaciju  mogu dobiti na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – www.mozks-ksb.ba.
VI  NAČIN PRIJAVE
Prijavu programa/projekata sa traženom odgovarajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu:
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta 
Travnik
Ul. Stanična broj 43.
72270 Travnik
Potrebno je naznačiti:
 „NE OTVARATI“ – po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz kulture – kategorija broj  ___- „
Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva.
Projekti- programi primljeni nakon isteka roka neće biti razmatrani.
VII  TROŠKOVI  PROJEKTA – PROGRAMA
U postupku javnog natječaja Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK  ne snosi nikakve troškove učesnicima javnog poziva, te zadržava pravo da projekat-program  prihvati u cijelosti, djelimično ili ga u potpunosti odbije, poništi javni poziv  ili odbaci sve projekte-programe u bilo koje vrijeme.
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK neće snositi nikakvu odgovornost prema učesnicima javnog poziva, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija po javnom pozivu neće se vraćati.
                                                                                       MINISTAR
                                                                                    Jozo Jurina, prof.
Broj : 04-14-569/15                            
Travnik, 22.05.2015. godine                            
                                                                                                                        

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17