opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na temelju članka 25. Statuta općine Kreševo broj 01- 02- 670/08. od  8.V.2008. godine, a u svezi sa člankom 23. Zakona o Proračunu u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj:19/06.), Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj dana 11.XII.2012. godine, donijelo je:

 

ODLUKU

O NEUSVAJANJU REBALANSA PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA 2012. GODINU

I

Ne usvaja se rebalans Proračuna Općine Kreševo za 2012. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Prijedlog odluke o rebalansu Proračuna Općine Kreševo za 2012. godinu sa bilancom prihoda i rashoda.

III

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Kreševo ili na Oglasnoj ploči Općinskog vijeća Kreševo.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

OPĆINA KREŠEVO                                                                          PREDSJEDATELJ    

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA          

Broj:_____________/12.                                                                 Mirsad Beganović

Kreševo, 11.XII.2012. godine

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17