opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Kanton Središnja Bosna/SBK
Općina Kreševo
Općinski načelnik
Broj: 02-23-321/15-8
Kreševo, 30.3.2015. godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA ZELENIH OTOKA - PODLOŽNE PLOČE I NADSTREŠNICE
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA
Na temelju članka 64.stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3., 6., Zakona o javnim nabavama („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu radova Izgradnja zelenih otoka – podložne ploče i nadstrešnice broj: 02-23-321/15-7 od 25.3.2015. godine, u postupku javne nabavke: Javna nabavka radova Izgradnja zelenih otoka – podložne ploče i nadstrešnice Općinski načelnik je donio
                              ODLUKU
               o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Članak 1.
Prihvata se Preporuka Povjerenstva za javnu nabavku radova Izgradnja zelenih otoka – podložne ploče i nadstrešnice, broj: 02-23-321/15-7 od 25.3.2015.godine godine i okvirni sporazum za javnu nabavku radova  Izgradnja zelenih otoka –  LOT 1 podložne ploče dodjeljuje se ponuditelju „GLOVIS“ d.o.o. Zenica za ponuđenu cijenu 21.084,50 (dvadesetjednatisućaosamdesetčetiri i 50/100)  KM bez PDV-a kao najbolje ocijenjenom ponuditelju i okvirni sporazum za LOT 2- nadstrešnice dodjeljuje se ponuditelju „GLOVIS“ d.o.o. Zenica za ponuđenu cijenu  od 30.946,00 (tridesettisućadevetstotinačetrdesetšest) KM bez PDV-a kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.
Članak 2.
Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci radova Izgradnja zelenih otoka- za LOT 1 podložne ploče i za LOT 2 nadstrešnice dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju „GLOVIS“ d..o.o. Zenica, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
Članak 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici www.kresevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71.stavak (2) Zakona o javnim nabavama.
Obrazloženje
Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj 02-23-321/15 od 20.2.2015. godine.
Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Procijenjena vrijednost javne nabavke Izgradnja zelenih otoka bez PDV-a je 58.360,00 KM.
Obavijest o nabavi broj: 616-7-3-1-3-1/15 poslana je na objavu dana 24.2.2015. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabava dana 24.2.2015. godine.
Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuditeljima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabava):
-    Ponuditelju: „Laštro co“ d.o.o. Kreševo
-    Ponuditelju: „Bafas“ d.o.o. Kreševo
-    Ponuditelju: „NMI Ferum“ d.o.o. Kreševo
Pored toga, tendersku dokumentaciju su preuzeli i slijedeći ponuditelji:
-    Ponuditelj: „Glovis“ d.o.o. Zenica i
-    Ponuditelj: „Grakop“ d.o.o. Kiseljak
Povjerenstvo za javnu nabavku radova Izgradnja zelenih otoka – podložne ploče i nadstrešnice imenovano je Rješenjem broj: 02-23-321/15-3 od 10.3.2015. godine u slijedećem sastavu:
1.    Ankica Tvrtković – predsjedavajući,
2.    Zlatica Kuliš – član,
3.    Boso Bošnjak – član.
Povjerenstvo se sastalo dana 16.3.2015.godine u 12:00 sati, prethodno je potpisalo izjave o nepristrasnosti i povjerljivosti, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da su za predmetnu javnu nabavku  u ostavljenom roku do 16.3.2015.godine do 10:00 sati na Protokolu Općine Kreševo zaprimljene dvije ponude ponuditelja „Grakop“ d.o.o. Kiseljak i „Glovis“ d.o.o. Zenica, o čemu je sačinjen zapisnik o zaprimanju ponuda. Nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
Kod javnog otvaranja ponuda bili su prisutni: predstavnik ponuditelja „Grakop“ d.o.o. Kiseljak – Almir Mustajbegović i predstavnik ponuditelja „Glovis“ d.o.o. Zenica – Admir Baručija te im je uručena preslika zapisnika o otvaranju ponuda koji je sačinjen na obrascu propisanom Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Sl.glasnik BiH“ broj 90/14).
Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i ocjene ponuda Povjerenstvo je na svojoj zatvorenoj sjednici dana 18.3.2015.godine sačinilo Zapisnik o ocjeni ponuda u kojem je konstatirano sljedeće:
1.    Ponuditelj „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak je za LOT 1 – podložne ploče ponudio cijenu u iznosu 26.484,00 KM bez PDV-a, a za LOT 2 - nadstrešnice  37.160,00 KM bez PDV-a. Povjerenstvo je konstatiralo da ponuda „Grakop“ – a d.o.o. Kiseljak nije sukladna procijenjenim vrijednostima, tj. ne uklapa se  u proračun ugovornog organa te je donijelo odluku o odbijanju njihove ponude i odlučilo je da neće pristupiti daljnjoj analizi navedene ponude. Procijenjena vrijednost ugovornog organa za LOT 1 je 21.600,00 KM a za LOT 2 36.760,00 KM.
2.    Ponuditelj „GLOVIS“ d.o.o. Zenica je za LOT 1 – podložne ploče ponudio cijenu u iznosu 21.084,50 KM bez PDV-a, a za LOT 2 – nadstrešnice 30.946,00 KM.
Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuditelj „Glovis“ d.o.o. Zenica ispunio sve uvjete postavljene u tenderskoj dokumentaciji, te da je cijena njihove ponude sukladna procijenjenim vrijednostima, tj. uklapa se  u proračun ugovornog organa.
U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te da je  izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.
Nakon što je zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova u konkurentskom postupku upućen na tri adrese i objavljeno obavještenje o nabavi na portalu javnih nabava  broj 616-7-3-1-3-1/15 od 24.2.2015.godine i nakon što je Povjerenstvo za javnu nabavku radova Izgradnja zelenih otoka podložne ploče i nadstrešnice pristupilo analizi i ocjeni ponuda vrednovanih po kriteriju najniže cijene utvrđeno je da je jedini prihvatljiv ponuditelj za javnu nabavku radova Izgradnja zelenih otoka za LOT 1 – podložne ploče „GLOVIS“ d.o.o. Zenica sa ponuđenom cijenom u iznosu 21.084,50 KM bez PDV-a   i za LOT 2 – nadstrešnice „GLOVIS“ d.o.o. Zenica za ponuđenu cijenu 30.946,00 KM.
Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se ulaže Općini Kreševo u pisanom obliku u 4 (četiri) primjerka izravno na protokol ili putem preporučene pošte, sukladno članku 99. Zakona o javnim nabavama.
Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja  i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.
                           M.P.                                 OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                   Radoje Vidović
                                                                                                                  
                                       

Dostaviti:
1.    Ponuditelju: „GLOVIS“ d.o.o. Zenica
Zmaja od Bosne bb, PZ 1, 72 000 Zenica
2.   Ponuditelju: „GRAKOP“ d.o.o. Kiseljak
      Gromiljak bb, 71250 Kiseljak


Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17