opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Osnovna škola „Dr. Boris Ćorić"

Kreševo

Broj:01-182-1/22

Kreševo: 05.09.2022.godine

 

Temeljem članka 75. Zakona o osnovnom  školstvu KSB/SBK (Sl. novine KSB,broj 11/01 I 17/04) , članka 106. Statuta Osnovne škole „Dr. Boris Ćorić"Kreševo ur.br: 01-129/19 od 11.07.2019. godine, Odluke o raspisivanju natječaja ur.br: 01-151/22 od 30.06.2022. godine, donesene na sjednici Školskog odbora održanoj 29.06.2022.godine,te  Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa za raspisivanje natječaja za ravnatelja br.03-30-852/22-2 od 22.08.2022.godine, Školski odbor OŠ,,Dr. Boris Ćorić" raspisuje

 

Natječaj 

Za izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne škole Dr.Boris Ćorić Kreševo

Za ravnatelja može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom  ispunjava  uvjete za učitelja ili  pedagoga utvrđenih Statutom škole i Zakonom o  osnovnom školstvu  u  KSB i  ima najmanje (pet) 5 godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima, naročito se ističe svojim radom u pedagoškoj teoriji i  praksi te da ima Diplomu o završenoj stručnoj spremi VII/I ili drugi ciklus studija s najmanje 300 ECTS bodova .

Uz prijavu  na natječaj sa životopisom, kandidati prilažu originale ili ovjerene preslike  sljedećih dokumenata:

-         izvod iz matične knjige rođenih

-         uvjerenje o državljanstvu

-        diplomu ili ovjerenu presliku o stručnoj spremi

-        dokaz o položenom stručnom ispitu

-        potvrda o radnom stažu

-        uvjerenje o nekažnjavanju

-    uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka ( po prijemu)

-     ljekarsko uvjerenje ( po prijemu)

 

 

Izbor i imenovanje ravnatelja vrši se na razdoblje od četiri (4) godine.

Natječaj je otvoren 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Prijave sa dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja sa naznakom : „ Prijava na natječaj-NE OTVARATI „ slati  poštom na adresu:OŠ,,Dr. Boris Ćorić" Kreševo,Fa Grge Martića 46 71260 Kreševo

ili osobno donijeti u tajništvo škole svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati

 

 

                                                                                   Predsjednik Školskog odbora

                                                                             OŠ,,DR. BORIS ĆORIĆ"KREŠEVO

 

 

os_kres.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17