opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

I Predmet oglasa/natječaja

Predmet Javnog oglasa/natječaja je dodjela donacija za 2014. godini u iznosu od 191.810 KM koje Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) dodjeljuje pravnim licima, kao po¬dršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Her¬cegovine iz oblasti:
• SPORTA,
• KULTURE,
Preostala sredstva za dodjelu donacija za oblasti socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti, u izno¬su od 1.000.000,00 KM, biće usmjerena u Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od priro¬dne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu sanacije šteta prouzrokovanih sta¬njem prirodne nesreće, a po stavu Nadzornog odbora sa 44. sjednice Nadzornog odbora Društva.
Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima – novcu, uplatom na transakcijski račun kori¬snika – primaoca donacije.
II Pravo učešća za dodjelu donacija
Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove definirane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Telecomu.
Pravna lica koja su u godini za koju se dodjeljuje donacija zaključila ugovore о sponzorstvu sa Dioničkim dru¬štvom BH Telecom Sarajevo nemaju pravo učešća u postupku dodjele donacija u toj kalendarskoj godini.
III Uslovi za dodjelu donacija
Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu saradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:
1. da je registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine, i
2. da dostavi popunjen obrazac prijave za dodjelu donacije sa svim traženim/potrebnim dokumenti¬ma navedenim u tačkiV zahtjeva za dodjelu donacija ovoga javnog oglasa/natječaja.
Prijava/aplikacija na javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:
a) Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;
b) Korisnik djelimično ili u cijelosti netačno popuni prijavu za javni oglas/natječaj;
c) program ili projekat ili aktivnost bude u suprotnosti sa poslovnom strategijom Društva;
d) program ili projekat ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude završen.
IV Kriteriji za odabir i dodjelu donacija
Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:
• ORIGINALNOST PROGRAMA ILI PROJEKTA,
• DOBROBIT ZA DRUŠTVENU ZAJEDNICU,
• ISPUNJENJE OPĆIH USLOVA ZA DODJELU DONACIJA.
V Zahtjev za dodjelu donacija
Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: “Prijava za dodjelu donacija”, koji se može pre¬uzeti na protokolu u sjedištu Društva, protokolima regionalnih direkcija ili sa web stranice Društva. (http://www.bhtelecom.ba/1216.html). uz koji se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija: 1) Popunjen obrazac prijave za dodjelu donacija;
2) Fotokopija rješenja/odluke о registraciji/osnivanju podnosioca, izdato od ovlaštenog organa, iz ko¬jeg se može utvrditi status podnosica prijave (lica ovlaštena za zastupanje, djelatnost i dr.);
3) Fotokopija uvjerenja о poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i identifikacijski broj obvezni¬ka neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;
4) Prijedlog programa/projekta/aktivnosti/manifestacije koja se kandiduje za dodjelu donacije sa spe¬cifikacijom troškova;
5) Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili drugi odgovarajući dokaz о otvaranju transakcijskog ra¬čuna;
6) Izvještaj о finansijskom poslovanju za prethodnu godinu sačinjen od ovlaštenog organa podnosi¬oca aplikacije/prijave (osim u slučaju da je pravno lice” osnovano u prethodnoj godini); 7) Izvještaj о utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnim godinama od Društva.
Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlašte¬ne osobe podnosioca prijave.
VI Podnošenje prijave za dodjelu donacija
Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, s naznakom: “Prijava na Javni oglas/natječaj za dodjelu donacija u 2014. godini” – NE OTVARATI -.
U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnese¬ne u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog javnog oglasa/natječaja i uz uredno popu¬njenu prijavu za dodjelu donacija.
Javni oglas/natječaj ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana objavljivanja u printanim medi¬jima i sve prijave koje budu upućene/dostavljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.
VII Ostale napomene
Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom za dodjelu donacija u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija bit će obaviješteni о dodje¬li i sa njima će se zaključiti ugovor о dodjeli donacije.
Konačan spisak dobitnika donacija, namjena donacije, kao i dodijeljeni iznos, Društvo će objaviti u Slu¬žbenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.
KOMISIJA ZA DODJELU DONACIJA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO Info: http://www.bhtelecom.ba/1216.html

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17