info@kresevo.ba +387 (0) 30 806 602

Nadležnosti ove službe su:

 • organizacija, koordinacija i  izrada planske dokumentacije (procjene ugroženosti, program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, plan obuke pučanstva i drugo), poslovi zaštite i otkrivanja eksplozivnih minskih sredstava, poslovi osmatranja, obavještavnja, uzbunjivanja i drugo
 • priprema i izrada prostorne i urbanističko-planske dokumentacije,izdavanje : okolišne dozvole,  urbanističke suglasnosti, odobrenja za građenje i uporabne dozvole,vođenje upravnog postupka iz oblasti urbanizma i građenja i drugih poslova sukladno zakonu
 • osiguravanje uspostave i održavanja premjera i katastra nekretnina, vođenje evidencije o trasama infrastrukture na području općine Kreševo, vođenje evidencije o pravima građana i pravnih osoba po osnovu prava vlasništva i stanja prava nad nekretninama
 • izvršavanje i osiguravanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima imovinsko-pravnih odnosa, rješavanje u upravnim stvarima u prvostupanjskom upravnom postupku u oblastima i pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • i drugi poslovi koje odredi Općinski načelnik, a koji su u mjerodavnosti općine, kao jedinice lokalne uprave sukladno zakonu

Tel. : 030/806-622

        030/806-602

Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Civilna zaštita

Nadležnost civilne  zaštite je:

 • organizira, priprema  i  provodi  zaštitu  i  spašavanje  ljudi  i  materijalnih  dobara  od  prirodnih  i  drugih  nepogoda, te  drugih  nesreća  na  području  općine
 • izrađuje  procjenu  ugroženosti  od  prirodnih  i  drugih  nesreća  na  području  općine 
 • obavlja  terenske  poslove  na  snimanju  i  otklanjanju  posljedica  prirodnih  i  drugih  nesreća
 • priprema  program  razvoja  zaštite  i  spašavanja, te  predlaže  plan  zaštite  i  spašavanja  od  prirodnih  i  drugih  nesreća
 • prati  stanje  priprema  za  zaštitu  i  spašavanje, te  predlaže  mjere  za  poboljšanje  organiziranja  i  osposobljavanja  civilne  zaštite
 • vrši  uzbunjivanje  i  upozoravanje  građana
 • oglašava  prestanak  opasnosti
 • priprema  i  šalje  izvješća  o  poduzetim  mjerama  i  aktivnostima  mjerodavnih  tijela  vlasti
 • organizira, izvodi  i  prati  obuku  građana  za  provođenje  osobne  i  uzajamne  zaštite
 • organizira  i  koordinira  provođenje  mjera  zaštite  i  spašavanja
 • izrađuje  elaborat  za  izvođenje  civilne  zaštite  u  općini
 • organizira  i  osigurava  rad  općinskog  operativnog  centra  civilne  zaštite
 • vodi  evidenciju  o  ljudstvu  i  opremi, te  na  taj  način  vrši  popunu  štabova  civilne  zaštite  ljudstvom  i  potrebnim  materijalno  tehničkim  sredstvima
 • priprema  propise  u  oblasti  zaštite  i  spašavanja  iz  nadležnosti  općine
 • vodi  propisane  evidencije  i  druge  poslove  zaštite  i  spašavanja
 • iz  oblasti  vatrogastva, tj.  prati  i  provodi  zakonske  propise  koji  reguliraju  zaštitu  od  požara  i  vatrogastva
 • sudjeluje  u  akcijama  gašenja  požara
 • izrađuje  planove  rada  vatrogasne  jedinice
 • održava  tehniku  i  opremu  namjenjenu  za  vatrogastvo
 • čišćenje  snijega  u  zimskom  periodu
 • izrađuje  program  obuke  iz  oblasti  zaštite  i  vatrogastva

Formulari

PRIJAVA NUS-A I MES-A U OPERACIJI ŽETVA

PRIJAVA ŠTETA NASTALIH OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

ZAHTJEV ZA DEMINIRANJE

 

Urbanizam

Nadležnost  urbanizma  je:

 • vršenje  uviđaja  na  licu  mjesta  i  utvrđivanje  da  li  je  tražena  izgradnja  u  skladu  s  planskim  dokumentima  i  drugim  uvjetima (odstojanje  od  susjeda, položaj  u  odnosu  na  prometnice  i  dr.)
 • blagovremeno  izvršavanje  i  osiguravanje  izvršavanja  zakona, drugih  propisa  i  općih  akata  iz  oblasti  urbanizma, građenja  i  prostornog  uređenja 
 • utvrđivanje  urbanističko-tehničkih  uvjeta  na  osnovu  kojih  se  izrađuje  tehnička  dokumentacija  za  radove  na  izgradnji
 • pribavljanje  stručnih  mišljenja  nadležnih  kantonalnih  i  federalnih  organa  i  institucija  potrebnih  za  utvrđivanje  mogućnosti  izgradnje  i  određivanje  urbanističko-tehničkih  uvjeta  za  izgradnju  objekata
 • priprema  i  praćenje  izrade  i  provođenja  prostorno-planske  i  urbanističko-tehničke  dokumentacije
 • priprema  nacrta  propisa  o  korištenju  zemljišta  uključujući  zoniranje
 • izdavanje  urbanističke  suglasnosti, priprema  urbanističke  dokumentacije, izdavanje  odobrenja  za  građenje  i  dozvole  za  upotrebu  građevine

Formulari

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA PRIPREMU I IZRADU URBANISTIČKO-TEHNIČKE DOKUMETA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKE SUGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PRIJEM OBJEKTA I DOBIVANJE UPORABNE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O NAKNADNOM ODOBRENJU ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA ISKOLCENJE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLIŠNE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA ZA STEPEN OŠTEĆENJA GRAĐEVINE I DODJELU DONACIJA

ZAHTJEV ZA IZMJENU ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA IZMJENU URBANISTIČKE SUGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE

ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE URBANISTIČKE SUGLASNOSTI

ZAHTJEV ZA PROKOPAVANJE JAVNE POVRSINE

ZAHTJEV ZA TEHNIČK PREGLED GASNIH INSTALACIJA

ZAHTJEV ZA UKLANJANJE OBJEKTA

 

Imovinsko-pravni poslovi

Nadležnost imovinsko-pravnih  poslova je:

 • izvršavanje i osiguravanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima imovinsko-pravnih odnosa,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostupanjskom upravnom postupku u oblastima i pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • provođenje postupka preuzimanja i dodjela zemljišta u svrhu planirane izgradnje,
 • provođenje postupka izvlaštenja (eksproprijacija) i uzurpacije,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu i utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa na gradskom građevinskom zemljištu koje je privedeno namjeni u skladu sa regulacijskim planom,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionaliziranog gradskog građevinskog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti i privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije
 • vršenje  administrativno-tehničkih  poslova  u  postupku  dodjeljivanja  građevinskog  zemljišta
 • vođenje  evidencije  o  građevinskom  zemljištu  u  državnoj  svojini
 • vođenje  evidencije  o  poslovnim  prostorima  i  stanovima  u  vlasništvu  Općine

Izdaju se sljedeći dokumenti:

 • Rješenje o izuzimanju  građevinskog  zemljišta
 • Rješenje o dodjeli  gradskog  građevinskog  zemljišta
 • Rješenje o izvlaštenju (eksproprijaciji)
 • Rješenje o uzurpaciji
 • Rješenje o korištenju  javne  površine
 • Rješenje o odricanju  prava  vlasništva  u  korist  državne  svojine
 • Rješenje o utvrđivanju  površine  zemljišta  za  redovitu  upotrebu  zgrade
 • Rješenje o naknadi  za  korištenje  građevnog  zemljišta  za  izgrađenu  korisnu  površinu  poslovnog  prostora
 • Rješenje o promjeni  kulture  zemljišta
 • Rješenje o ispravci-izmjeni
 • Rješenje o zakupu  zemljišta

Dokumenti koji se prilažu da bi se dobilo određeno rješenje  su:

 • Zahtjev
 • Kopija  katastarskog  plana
 • Zemljišno  knjižni  izvadak

Formulari

PRIJEDLOG ZA POTPUNO NEPOTPUNO IZVLAŠTENJE

ZAHTJEV ZA DODJELU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SVRHU LEGALIZACIJE GRAĐEVINA

ZAHTJEV ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

ZAHTJEV ZA ISPRAVKU IZMJENU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

ZAHTJEV ZA PONIŠTENJE RJEŠENJA O IZVLAŠTENJU

ZAHTJEV ZA PRIVREMENO ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA UZURPIRANOM ZEMLJIŠTU

ZAHTJEV ZA PROMJENU KULTURE ZEMLJIŠTA

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPORABU ZGRADE

ZAHTJEV ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA

 

Katastar nekretnina

Nadležnost katastra  nekretnina  je:

 • daje  informacije  strankama  na  temelju  podataka  iz  evidencije  katastra  zemljišta
 • izdaje  uvjerenja, izvode  i  prijepise  iz  geodetske  oblasti
 • prima  prijave  o  promjenama   u  katastru  nekretnina  i  zahtjeve  stranaka  za  premjer  zemljišta
 • vrši  premjer, uspostavljanje  i  obnovu  katastra  nekretnina
 • izrađuje  karte, postavlja  i  održava  mreže  geodetskog  premjera
 • vrši  obradu  i  izradu  dokumenata  na  temelju  terenskih  podataka
 • radi  na  prijenosu  urbanističkog  plana  sa  plana  na  teren
 • vrši  i  druge  poslove  vezane  za  katastar  nekretnina

Katastar  nekretnina  izdaje  sljedeće  dokumente:

 • Uvjerenje  o  posjedovanju  nekretnina
 • Katastarsko-knjižni  izvadak
 • Kopiju  katastarskog  plana

 

Kontakt

Općina Kreševo

FRA GRGE MATIĆA 49,
71260 KREŠEVO
 

DJELATNIK KATASTRA  NEKRETNINA

IVO  PERIĆ

Viši  referent  geodeta  u  katastru

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DJELATNICI  URBANIZMA

ANDREJ TADIĆ

Stručni suradnik za urbanizam i građenje

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TONI LALIĆ

Stručni suradnik za okoliš, komunalne poslove i turizam

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DJELATNICA IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA

MARIJANA BILETIĆ

Viši stručni suradnik za imovinsko – pravne poslove.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KONTAKT

Tel. : 030/806-622

        030/806-602

Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

DJELATNICI   CIVILNE  ZAŠTITE

DAVOR KOŽUL

Viši  samostalni  referent  za  mjere  zaštite  i  spašavanja, te  popunu  i  mobilizaciju  ljudstva, MTS  opreme, kao  i  motrenje, obavještavanje  i  uzbunjivanje

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DANIEL VUKOVIĆ

Viši  referent  za  poslove  vatrogastva

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KREŠIMIR  MARKOVIĆ

Referent za poslove vatrogastva – vozač

KONTAKT

Tel./Fax. : 030/806-466

 

Često postavljena pitanja

Koje  je  dokumente  potrebno  priložiti  za  dobivanje  urbanističke  suglasnosti?

Za  dobivanje  urbanističke  suglasnosti,podnosi  se  zahtjev  uz  kojeg  se  prilažu  sljedeći dokumenti:

 • kopija katastarskog plana
 • Z-K izvadak
 • potrebite  suglasnosti  za  lokaciju  objekta
 • idejni projekat ili idejno rješenje ili programska skica, u zavisnosti od složenosti građenja
 • administrativna taksa

Kolika  je  taksa  za  urbanističku, građevinsku  i  uporabnu  dozvolu?

pogledajte - ODLUKU   O  VISINI  NAKNADE  ZA PRIPREMU  I  IZRADU URBANISTIČKO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE

Kada  se  pribavlja  Okolišna  dozvola?

 • Okolišna dozvola se pribavlja u sljedećim slučajevima:
 • izgradnje i puštanja u rad novih pogona i postrojenja
 • znatne izmjene u radu postojećih pogona i postrojenja
 • postojeće pogone i postrojenja za koje su izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona, i to najkasnije do 2008.godine

Koliki  su  troškovi  izlaska  na  teren?

 1. naknade  za  vršenje  usluga  iz  oblasti  premjera  i  katastra  utvrđena  je  Odlukom  o  naknadama  za  vršenje  usluga  iz  oblasti  premjera  i  katastra  koja  je  objavljena  u  „Službenim  novinama  Federacije  BiH“  broj 616/05.

Kako  se  obračunavaju  naknade  za  korištenje  poslovne  površine?

 1. za  korištenje  poslovne  površine  se  obračunavaju  sukladno  Zakonu  o  građevnom  zemljištu  i  Odluci  općinskog  vijeća  o  građevnom  zemljištu.

Najnovije na portalu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Kreševo

Fra Grge Martića 62, 71260 Kreševo

telefon: +387 (0) 30 806 602

opcina@kresevo.ba

Sva prava pridržana - 2007-2024 Općina Kreševo
Design and development SIK computers

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje.

Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića