info@kresevo.ba +387 (0) 30 806 602

Nadležnosti ove službe su:

 • obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na :industriju, energetiku, rudarstvo, poljoprivredu, vodoprivredu, lov, ribolov, trgovinu, obrtništvo, turizam, poduzetništvo, promet i veze, obnovu 
 • obavlja poslove iz oblasti starateljstva, socijalne skrbi, maloljetničke delinkvencije, civilnih žrtava rata i dr.
 • obavlja poslove iz oblasti braniteljsko invalidske skrbi,
 • obavlja i druge poslove koje odredi Općinski načelnik a sukladno zakonskim propisima

Rukovoditelj službe

Anita Uskoković dipl.iur - Pomoćnica  Općinskog  načelnika

Viši  stručni  suradnik  za  upravno rješavanje i poslove socijalne skrbi

Tel: 030/806-602

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Braniteljsko-invalidska skrb

Nadležnost braniteljsko-invalidske skrbi je:

 • upravno rješavanje u prvom stupnju iz oblasti braniteljsko invalidske skrbi
 • prati stanje i propise iz ove oblasti
 • surađuje sa udrugama proisteklim iz rata
 • izdaje uvjerenja iz službene evidencije
 • surađuje sa drugim organima i ministarstvima na ostvarivanju prava korisnika
 • provodi postupak za utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu, banjsko i drugo liječenje, ortopedska pomagala

Formulari

EGZISTENCIJALNA NAKNADA FBIH 

ZAHJTEV ZA PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA

ZAHTJEV ZA EGZISTENCIJALNU NAKNADU KSB

ZAHTJEV ZA POMOC U LIJECENJU

ZAKON ZAHTJEV ZA TROSKOVE SAHRANA I ĐENAZA DEMOBILIZIRANI BORCI

 

Gospodarstvo

Nadležnost gospodarstva i samostalne djelatnosti je:

 • vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja u prvom stupnju za osnivanje samostalnih obrtničkih radnji i djelatnosti sličnih obrtu, ugostiteljskih i trgovinskih radnji, vršenje prijevoza za osobne potrebe
 • pruža stručnu pomoć vlasnicima samostalnih i njima sličnih radnji glede zakonitosti u radu,
 • surađuje u radu povjerenstava za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje određenih djelatnosti,
 • izdaje odobrenja za osnivanje samostalnih obrtničkih radnji za obavljanje samostalne gospodarske djelatnosti,
 • vodi obrtnički registar, trgovinski, ugostiteljski, prijevoza za osobne potrebe, prijevoznike i dr. djelatnosti, u elektronskom sustavu, te posebnim registracijskim knjigama
 • obrađuje i evidentira gospodarske subjekte, na temelju prikupljenih podataka, koji čine podlogu za analitičke i infrastrukturne materijale kao i razna statistička izvješća.
 • prikuplja i vodi evidenciju zaposlenosti u gospodarskim subjektima  (za tipska izvješća, redovna i određena razdoblja)
 • surađuje sa MIO/PIO i zavodom za zapošljavanje
 • vodi evidenciju dodjeljenih koncesija na području općine Kreševo, te prati daljni postupak davanja koncesija (razdoblje koncesija, odobrenje za istražne i eksploatacione  radove, prestanak ugovora o koncesiji, anex i sl.)

Kreševo

ZAHTJEV ZA IZDVOJENI POSLOVNI PROSTOR

TAXI PRIJEVOZ

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O PRIJEVOZU ZA VLASTITE POTREBE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA - TRGOVINA

ZAHTJEV UGOSTITELJSKA DJELATNOST

ZAHTJEV ZA OTVARANJE OBRTNIČKE DJELATNOSTI

ZAHTJEV ZA PRIVREMENU ODJAVU RADA - OBRT

ZAHTJEV ZA KATEGORIZACIJU OBJEKATA

ZAHTJEV ZA PRIJEVOZ TERETA U CESTOVNOM PROMETU

ZAHTJEV ZA OVJERU CJENOVNIKA I NORMATIVA

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNO TEHNIČKIH UVJETA U POGLEDU OPREMLJENOSTI POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE MJENJAČKIH POSLOVA

ZAHTJEV ZA UVJETNOST POSLOVNOG PROSTORA - UGOSTITELJSTVO

ZAHTJEV ZA UVJETNOST POSLOVNOG PROSTORA - UGOSTITELJSTVO

OBAVIJEST TRGOVINA DOO

IZJAVA O ISPUNJAVANJU MINIMALNIH I DRUGIH TEHNIČKIH USLOVA

OBAVIJEST BANKARSKA DJELATNOST DD

OBRAZAC KUIP UVJETI TRG DJELATNOST

OBAVIJEST PROIZVODNA DJELATNOST DOO

 

Poljoprivreda

Nadležnost poljoprivrede je:

 • sudjeluje u pripremi i izradi tehničkih planova razvoja općine,
 • izrada analize po rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata,
 • priprema informativnih i analtičkih materijala na bazi dobivenih podataka iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 • ostvaruje suradnju sa resornim kantonalnim i federalnim ministarstvima za realizaciju odredjenih projekata i programa (poticaj razvoja u poljoprivredi  i dr),
 • obavlja poslove i predlaže mjere zaštite biljaka, životinjskih vrsta, vodotoka, izvorišta vode 
 • obavlja upis u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata

Formulari

ZAHTJEV ZA AŽURIRANJE

ZAHTJEV ZA OSTVARENJE NOVČANE POTPORE

ZAHTJEV ZA PRIJAVU PROIZVODNJE P-1

ZAHTJEV ZA UPIS PČELARA I PČELINJAKA

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR 

Socijalna skrb

Nadležnost socijalne skrbi je:

 • vodi propisane evidencije o brakorazvodima, sudjeluje u postupku povjeravanja djece, kontakt roditelja i djece, izdržavanje djece (djeca-roditelji).
 • obavlja poslove starateljstva nad maloljetnim i punoljetnim osobama i starateljstva za poseban slučaj, te vodi propisanu evidenciju o osobama pod starateljstvom i njihovoj imovini sudjeluje u razrješavanju problema po zakonu o ravnopravnosti spolova
 • surađuje sa policijom i sudovima u slučajevima asocijalnog ponašanja, u postupku priznavanja i osporavanja očinstva i materinstva, oduzimanju i vraćanju roditeljskog prava, usvojenja, te postupku oduzimanja i vraćanja poslovne sposobnosti obavlja stručne poslove po zakonu o socijalnoj skrbi, civilnim žrtvama rata i obitelji s djecom, te osobama s invaliditetom, (Federalni i kantonalni propisi)
 • uz stručnu obradu slučajeva, sa prijedlogom mjera o saniranju, za korisnike socijalne skrbi : a)maloljetnim osobama (djeca bez roditeljskog staranja, djeca ometena u psihičkom i fizičkom razvoju, odgojno zanemarena i zapuštena djeca i djeca čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama) b)punoljetnim osobama-materjalno neosiguranim i za rad nesposobnim osobama, starim osobama bez obiteljskog staranja stručni poslovi za CŽR-a (ostvarivanje osobnih prava i prava njihovih obitelji).
 • uspostava jedinstvene baze podataka po programu "SOTAC" vodi administrativno-tehničke poslove osoba sa invaliditetom vodi bazu podataka o raseljenim i izbjeglim osobama, suradnja sa prvostupanjskim povjerenstvima za medicinsko vještačenje i nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvom 

Formulari

ZAHTJEV ZA OSOBNU INVALIDNINU, TUĐU NJEGU I POMOĆ I ORTOPEDSKI DODATAK 

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU SOCIJALNU POTPORU

ZAHTJEV ZA PORODILJNU NAKNADU-UPOSLENA PORODILJA

ZAHTJEV ZA PORODILJNU NAKNADU-NEUPOSLENA PORODILJA

ZAHTJEV ZA DJEČJI DODATAK

ZAHTJEV ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE NI NOVA CIJENA

ZAHTJEV RODITELJ NJEGOVATELJ

 

Kontakt

Općina Kreševo

FRA GRGE MATIĆA 49,
71260 KREŠEVO

 RUKOVODITELJ SLUŽBE

Anita Uskoković dipl.iur.

Pomoćnica  Općinskog  načelnika

Viši  stručni  suradnik  za  upravno rješavanje i poslove socijalne skrbi

Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DJELATNIK BRANITELJSKO INVALIDSKE SKRBI:

BORIS BILIĆ

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DJELATNICI REFERATA GOSPODARSTVA:

ENIS RAMIĆ

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DJELATNIK REFERATA ZA POLJOPRIVREDU:

JOSIP BULJAN

Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DJELATNICI SOCIJALNE SKRBI:

IVANA STANIĆ

MARICA TOLO

Tel : 030/806-826

Fax : 030/806-826

Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Često postavljena pitanja

Tko rješava o pravima branitelja?

O pravima branitelja u prvom stupnju rješava nadležna općinska služba prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Do kada djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na obiteljsku invalidninu?

djeca poginulih branitelja imaju pravo na obiteljsku invalidninu do navršene 15 godine života, odnosno ako su na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 25 godine života, a ako su nesposobni za privređivanje- za vrijeme dok ta nesposobnost traje pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navršene 15 godine života, odnosno 25 godine života ukoliko su bili na redovitom školovanju.

Tko ima pravo na zdravstvenu zaštitu po propisima Zakona o braniteljima?

Pravo na zdravstvenu zaštitu imaju:

 • RVI i članovi njihovih obitelji,
 • mirnodopski vojni invalidi i članovi njihovih obitelji,
 • dobitnici ratnih odličja i priznanja i članovi njihovih obitelji,
 • demobilizirani branitelji i članovi njihovih obitelji i
 • učesnici drugog svjetskog rata

pod uvjetom da to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Kada bračni drug poginulog, umrlog ili nestalog branitelja ostvaruje pravo na obiteljsku invalidninu?

Na obiteljsku invalidninu pravo ostvaruje udovica kad navrši 45 godina života ili udovac kad navrši 60 godina života, kao i prije navršenih 45 odnosno 60 godina života, ako ih nadležna liječnička komisija proglasi trajno nesposobnim za privređivanje, ili ako je djeci prema ovome Zakonu prestalo pravo.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta?

Ako kod RVI nastupe promjene koje utiču na prava utvrđena konačnim rješenjem, RVI može po isteku dvije godine od dana donošenja konačnog rješenja podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta u svezi sa nastalom promjenom, ukoliko to pravo koristi po osnovi rane ili ozljede, a po isteku roka od četiri godine, ukoliko to pravo koristi po osnovi oboljenja

Ja sam stara osoba i živim sama. Nemam vlastitu mirovinu, imovinu, a nemam ni djece. Možete li mi pomoći? 
Vjerovatno imate pravo na stalnu novčanu pomoć, što će se utvrditi nakon dostavljene dokumentacije i izlaska socijalnih radnika na teren. Ako se utvrdi da su spomenuti navodi točni, uraditi će se rješenje koje se dostavlja Ministarstvu zdrastva i socijalne politike Travnik na reviziju, a potom se prima mjesečno novčani iznos od 101,00 KM.

Koji su uvjeti potrebni da se ostvari dječji doplatak? 
Pravo na dječji doplatak ima:

 • dijete bez obaju ili jednog roditelja ili dijete pod skrbništvom
 • dijete ometeno u duševnom i tjelesnom razvoju, dijete s teškom neizlječivom bolešću
 • dijete iz obtelji u kojoj su oba roditelja ili jedan roditelj nesposoban za samostalan život i rad s najmanje 70% invalidnosti
 • dijete korisnika stalne novčane pomoći
 • da ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva  ne prelaze određeni cenzus od 148.50 KM
 • da nije vlasnik pokretne ili nepokretne imovine kojom može steći određenu imovinsku korist ili koja nadilazi potrebe njegovog kućanstva.

Tko ostvaruje pravo naknade plaće za vrijeme porodiljskog dopusta? 
Žena majka u radnom odnosu može ostvariti pravo na naknadu umjesto plaće za vrijeme dok je odsutna s posla, ako je u to vrijeme uredno mirovinski i zdravstveno osigurana.

Moj muž je umirovljenik, nakon moždanog udara ostao je nepokretan, a i ja teško hodam. Imamo li pravo na novčanu pomoć?

Da bi ste ostvarili pravo na naknadu za tjelesno oštećenje morate imati medicinsku dokumentaciju, a potom je potreban i pregled liječničke komisije koji treba da utvrdi 90% ili 100% oštećenje, a nakon čega se priznaje pravo na mjesečnu naknadu.

Liječnička komisija se plaće 85,41 KM, a da liječnici doću u kućnu posjetu za nepokretne osobe iznos koji se plaća je 128,11 KM

Do koje godine dijete ima pravo na uzdržavanje od roditelja?

Ako se dijete nalazi na redovnom školovanju, roditelji su dužni prema svojim mogućnostima, osigurati mu uzdržavanje i nakon punoljestva, a najdulje do navršene 26. godine života.

Koji su uvjeti za ostvarenje potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljnoj i životinjskoj).

Podnošenje zahtjeva obrazac Z-1, dokaz o zasijanoj površini, dokaz o posjedovanju životinja (muznih grla, steonih junica, goveda u tovu, rasplodnih grla ovaca, koza, krmača)

Koji su uvjeti za ostvarenje potpore u kapitalnim ulaganju.

Dokaz o kapitalnom ulaganju (Račun o nabavljenoj mehanizaciji, stoci, o izgrađenom objektu, izvršenim radovima i sl.)

Koji su uvjeti za ostvarenje potpore u ruralnom razvitku.

Dokaz o unapređenju ruralne sredine. (Račun o izvršenim radovima, program-projekat uređenja-rekultivacije zemljišta, par fotografija, i sl.)

Koji su uvjeti za upis u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata.

Popunjene obrasce za upis od 1a. do 6., kopiju osobne karte nositelja gospodarstva, članova gospodarstva-punoljetnih, potvrda banke o osobnom računu, dokaz o vlasništvu KKI, ZK, ugovor o zakupu, koncesiji i sl.

Koji su uvjeti za izdavanje vodoprivredne suglasnosti za kaptiranje izvorišta

Dokaz o ispravnosti vode za piće, idejni projekat vodoprivrednih objekata, broj korisnika istih, broj krupne i sitne stoke, skicu terena koji pokrivaju objekti i sl.

Koji su uvjeti za registriranje postojećih vodoprivrednih objekata.

Zahtjev za reregistraciju s brojem korisnika vodoprivrednog objekta.

Kolika je uplata pristojbe za dobijanje odobrenja?

Zavisno od Odluke o općinskim administrativnim pristojbama

Iznos uplate za fondove i porezne  obveze?

Uputimo stranke kod nadležne Porezne ispostave Kreševo.

Kad će biti gotovo rješenje – odobrenje?

Odmah nakon kompletiranja dokumentacije.

Kako odabrati šifre djelatnosti?

U Službi strankama pružamo pomoć pri popunjavanju zahtjeva i odabiru šifre djelatnosti sukladno važećoj klasifikaciji.

Po prijemu Rješenjem (odobrenjem), gdje  se treba dalje obratiti ?

 • Porezna ispostava Kreševo
 • Kantonalni Porezni ured Novi Travnik
 • Kantonalni Zavod za statistiku radi razvrstavanja djelatnosti

Najnovije na portalu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Kreševo

Fra Grge Martića 62, 71260 Kreševo

telefon: +387 (0) 30 806 602

opcina@kresevo.ba

Sva prava pridržana - 2007-2024 Općina Kreševo
Design and development SIK computers

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje.

Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića