info@kresevo.ba +387 (0) 30 806 602

Općinsko vijeće je zastupničko tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave izabrano na temelju općeg biračkog prava na izravnim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.
Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnoga djelokruga Općine te obavlja druge poslove sukladno Ustavu, zakonu i ovom statutu.

Općinsko vijeće Općine Kreševo ima petnaest (15) vijećnika.

 • VLADO LUKIĆ (HDZ BIH)
 • STJEPAN KVESIĆ (HDZ BIH)
 • VEDRAN DRMAĆ (HDZ BIH)
 • ANDREJ TADIĆ (HDZ BIH)
 • TANJA BRADARA (HDZ BIH)
 • DRAGAN KOŽUL (HDZ BIH)
 • KATARINA DRMAĆ (HDZ BIH)
 • GORANA ČIČA (HDZ BIH)
 • DAVOR KOŽUL (HDZ BIH)
 • JOSIP KVESIĆ (HDZ BiH)
 • MIRSAD BEGANOVIĆ (SDA BIH)
 • EDIN RAMIĆ (SDA BIH)
 • AMRA BATAK (SDA BIH)
 • MLADEN MALENICA (SDP BIH)
 • DARKO JOKSIMOVIĆ (HDZ 1990)

Općinsko se vijeće konstituira izborom predsjedatelja Općinskoga vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina općinskih vijećnika.

Rad je Općinskoga vijeća javan. Iznimno, Općinsko vijeće može odlučiti da određena pitanja razmatra bez nazočnosti javnosti.

Mandat vijećnika je četiri godine.

Općinsko vijeće u okviru svoje mjerodavnosti:

1. donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnoga djelokruga Općine;
3. donosi Proračun Općine, godišnje izvješće o izvršenju Proračuna kao i odluku o privremenome financiranju sukladno zakonu;
4. utvrđuje općinsku politiku u okviru mjerodavnosti Općine i prati njeno ostvarivanje;
5. donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
6. donosi propise o porezima, pristojbama, naknadama i doprinosima Općine sukladno zakonu;
7. donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
8. donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnoga zajma i davanju jamstva sukladno zakonu;
9. donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
10. donosi plan korištenja javnih površina;
11. donosi odluke o ustrojstvu mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
12. donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organiziranja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
13. donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
14. donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;
15. donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
16. bira i razrješava predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Općinskoga vijeća;
17. osniva radna tijela Općinskoga vijeća te bira i razrješava njihove članove;
18. imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje suglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;
19. osniva stručnu službu Općinskoga vijeća;
20. osniva poduzeća i ustanove i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama sukladno zakonu;
21. odlučuje o prestanku rada ustanova i drugih pravnih osoba sukladno zakonu;
22. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava sukladno Statutu;
23. razmatra godišnje izvješće o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskoga načelnika;
24. pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva općinskoga načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva općinskoga načelnika;
25. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava financijska sredstava za unapređenje njihova rada i kvaliteta usluga sukladno potrebama stanovništva i mogućnostima Općine;
26. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga sukladno zakonu i ovom statutu;
27. analizira stanje javnoga reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema mjerodavnim tijelima;
28. utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike sukladno zakonu;
29. donosi poslovnik o svome radu;
30. donosi plan obrane Općine i svoj plan obrane;
31. utvrđuje koeficijente za obračun plaća za:
     - općinskoga načelnika,
     - državne službenike i namještenike u općinskome tijelu državne službe i Stručnoj službi Općinskoga vijeća,
     - općinskoga pravobranitelja i zamjenika općinskoga pravobranitelja i
     - državne službenike i namještenike u Općinskome pravobraniteljstvu;
32. te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Općinsko je vijeće konstituirano izborom predsjedatelja Općinskoga vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina općinskih vijećnika.

Predsjedatelj Općinskoga vijeća i Općinski načelnik ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda. Predsjedatelj Općinskoga vijeća predstavlja Općinsko vijeće i rukovodi njegovim radom, a u okviru prava i dužnosti Općinskoga vijeća.

Općinsko vijeće može osnovati stručnu službu Općinskoga vijeća za obavljanje stručnih i administrativnih, tehničkih i drugih poslova u svezi s radom Općinskoga vijeća.

Stručnom službom rukovodi tajnik Općinskoga vijeća.

Tajnik Općinskoga vijeća je državni službenik i za svoj rad i rad Stručne službe Općinskoga vijeća odgovara Općinskome vijeću.

Unutarnje ustrojstvo i način rada Stručne službe Općinskoga vijeća uređuje se odlukom o osnivanju i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji.

Najnovije na portalu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Kreševo

Fra Grge Martića 62, 71260 Kreševo

telefon: +387 (0) 30 806 602

opcina@kresevo.ba

Sva prava pridržana - 2007-2024 Općina Kreševo
Design and development SIK computers

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje.

Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića