info@kresevo.ba +387 (0) 30 806 602

Tko rješava o pravima branitelja?

O pravima branitelja u prvom stupnju rješava nadležna općinska služba prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Do kada djeca poginulih branitelja ostvaruju pravo na obiteljsku invalidninu?

djeca poginulih branitelja imaju pravo na obiteljsku invalidninu do navršene 15 godine života, odnosno ako su na školovanju do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 25 godine života, a ako su nesposobni za privređivanje- za vrijeme dok ta nesposobnost traje pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navršene 15 godine života, odnosno 25 godine života ukoliko su bili na redovitom školovanju.

Tko ima pravo na zdravstvenu zaštitu po propisima Zakona o braniteljima?

Pravo na zdravstvenu zaštitu imaju:

 • RVI i članovi njihovih obitelji,
 • mirnodopski vojni invalidi i članovi njihovih obitelji,
 • dobitnici ratnih odličja i priznanja i članovi njihovih obitelji,
 • demobilizirani branitelji i članovi njihovih obitelji i
 • učesnici drugog svjetskog rata

pod uvjetom da to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Kada bračni drug poginulog, umrlog ili nestalog branitelja ostvaruje pravo na obiteljsku invalidninu?

Na obiteljsku invalidninu pravo ostvaruje udovica kad navrši 45 godina života ili udovac kad navrši 60 godina života, kao i prije navršenih 45 odnosno 60 godina života, ako ih nadležna liječnička komisija proglasi trajno nesposobnim za privređivanje, ili ako je djeci prema ovome Zakonu prestalo pravo.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta?

Ako kod RVI nastupe promjene koje utiču na prava utvrđena konačnim rješenjem, RVI može po isteku dvije godine od dana donošenja konačnog rješenja podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta u svezi sa nastalom promjenom, ukoliko to pravo koristi po osnovi rane ili ozljede, a po isteku roka od četiri godine, ukoliko to pravo koristi po osnovi oboljenja

Ja sam stara osoba i živim sama. Nemam vlastitu mirovinu, imovinu, a nemam ni djece. Možete li mi pomoći? 
Vjerovatno imate pravo na stalnu novčanu pomoć, što će se utvrditi nakon dostavljene dokumentacije i izlaska socijalnih radnika na teren. Ako se utvrdi da su spomenuti navodi točni, uraditi će se rješenje koje se dostavlja Ministarstvu zdrastva i socijalne politike Travnik na reviziju, a potom se prima mjesečno novčani iznos od 101,00 KM.

Koji su uvjeti potrebni da se ostvari dječji doplatak? 
Pravo na dječji doplatak ima:

 • dijete bez obaju ili jednog roditelja ili dijete pod skrbništvom
 • dijete ometeno u duševnom i tjelesnom razvoju, dijete s teškom neizlječivom bolešću
 • dijete iz obtelji u kojoj su oba roditelja ili jedan roditelj nesposoban za samostalan život i rad s najmanje 70% invalidnosti
 • dijete korisnika stalne novčane pomoći
 • da ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva  ne prelaze određeni cenzus od 148.50 KM
 • da nije vlasnik pokretne ili nepokretne imovine kojom može steći određenu imovinsku korist ili koja nadilazi potrebe njegovog kućanstva.

Tko ostvaruje pravo naknade plaće za vrijeme porodiljskog dopusta? 
Žena majka u radnom odnosu može ostvariti pravo na naknadu umjesto plaće za vrijeme dok je odsutna s posla, ako je u to vrijeme uredno mirovinski i zdravstveno osigurana.

Moj muž je umirovljenik, nakon moždanog udara ostao je nepokretan, a i ja teško hodam. Imamo li pravo na novčanu pomoć?

Da bi ste ostvarili pravo na naknadu za tjelesno oštećenje morate imati medicinsku dokumentaciju, a potom je potreban i pregled liječničke komisije koji treba da utvrdi 90% ili 100% oštećenje, a nakon čega se priznaje pravo na mjesečnu naknadu.

Liječnička komisija se plaće 85,41 KM, a da liječnici doću u kućnu posjetu za nepokretne osobe iznos koji se plaća je 128,11 KM

Do koje godine dijete ima pravo na uzdržavanje od roditelja?

Ako se dijete nalazi na redovnom školovanju, roditelji su dužni prema svojim mogućnostima, osigurati mu uzdržavanje i nakon punoljestva, a najdulje do navršene 26. godine života.

Koji su uvjeti za ostvarenje potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljnoj i životinjskoj).

Podnošenje zahtjeva obrazac Z-1, dokaz o zasijanoj površini, dokaz o posjedovanju životinja (muznih grla, steonih junica, goveda u tovu, rasplodnih grla ovaca, koza, krmača)

Koji su uvjeti za ostvarenje potpore u kapitalnim ulaganju.

Dokaz o kapitalnom ulaganju (Račun o nabavljenoj mehanizaciji, stoci, o izgrađenom objektu, izvršenim radovima i sl.)

Koji su uvjeti za ostvarenje potpore u ruralnom razvitku.

Dokaz o unapređenju ruralne sredine. (Račun o izvršenim radovima, program-projekat uređenja-rekultivacije zemljišta, par fotografija, i sl.)

Koji su uvjeti za upis u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata.

Popunjene obrasce za upis od 1a. do 6., kopiju osobne karte nositelja gospodarstva, članova gospodarstva-punoljetnih, potvrda banke o osobnom računu, dokaz o vlasništvu KKI, ZK, ugovor o zakupu, koncesiji i sl.

Koji su uvjeti za izdavanje vodoprivredne suglasnosti za kaptiranje izvorišta

Dokaz o ispravnosti vode za piće, idejni projekat vodoprivrednih objekata, broj korisnika istih, broj krupne i sitne stoke, skicu terena koji pokrivaju objekti i sl.

Koji su uvjeti za registriranje postojećih vodoprivrednih objekata.

Zahtjev za reregistraciju s brojem korisnika vodoprivrednog objekta.

Kolika je uplata pristojbe za dobijanje odobrenja?

Zavisno od Odluke o općinskim administrativnim pristojbama

Iznos uplate za fondove i porezne  obveze?

Uputimo stranke kod nadležne Porezne ispostave Kreševo.

Kad će biti gotovo rješenje – odobrenje?

Odmah nakon kompletiranja dokumentacije.

Kako odabrati šifre djelatnosti?

U Službi strankama pružamo pomoć pri popunjavanju zahtjeva i odabiru šifre djelatnosti sukladno važećoj klasifikaciji.

Po prijemu Rješenjem (odobrenjem), gdje  se treba dalje obratiti ?

 • Porezna ispostava Kreševo
 • Kantonalni Porezni ured Novi Travnik
 • Kantonalni Zavod za statistiku radi razvrstavanja djelatnosti

Koje  je  dokumente  potrebno  priložiti  za  dobivanje  urbanističke  suglasnosti?

Za  dobivanje  urbanističke  suglasnosti,podnosi  se  zahtjev  uz  kojeg  se  prilažu  sljedeći dokumenti:

 • kopija katastarskog plana
 • Z-K izvadak
 • potrebite  suglasnosti  za  lokaciju  objekta
 • idejni projekat ili idejno rješenje ili programska skica, u zavisnosti od složenosti građenja
 • administrativna taksa

Kolika  je  taksa  za  urbanističku, građevinsku  i  uporabnu  dozvolu?

pogledajte - ODLUKU   O  VISINI  NAKNADE  ZA PRIPREMU  I  IZRADU URBANISTIČKO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE

Kada  se  pribavlja  Okolišna  dozvola?

 • Okolišna dozvola se pribavlja u sljedećim slučajevima:
 • izgradnje i puštanja u rad novih pogona i postrojenja
 • znatne izmjene u radu postojećih pogona i postrojenja
 • postojeće pogone i postrojenja za koje su izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona, i to najkasnije do 2008.godine

Koliki  su  troškovi  izlaska  na  teren?

 1. naknade  za  vršenje  usluga  iz  oblasti  premjera  i  katastra  utvrđena  je  Odlukom  o  naknadama  za  vršenje  usluga  iz  oblasti  premjera  i  katastra  koja  je  objavljena  u  „Službenim  novinama  Federacije  BiH“  broj 616/05.

Kako  se  obračunavaju  naknade  za  korištenje  poslovne  površine?

 1. za  korištenje  poslovne  površine  se  obračunavaju  sukladno  Zakonu  o  građevnom  zemljištu  i  Odluci  općinskog  vijeća  o  građevnom  zemljištu.

Najnovije na portalu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Kreševo

Fra Grge Martića 62, 71260 Kreševo

telefon: +387 (0) 30 806 602

opcina@kresevo.ba

Sva prava pridržana - 2007-2024 Općina Kreševo
Design and development SIK computers

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće kako bi Vam omogućili bolje i ugodnije surfanje.

Korištenjem web stranice slažete se sa uvjetima korištenja kolačića